Tafel ofte Register

Van de Privilegien, Hantvesten, Octroyen, gheapprobeerde Keuren, Costumen ende Usantien van den lande van Kennemer-landt.

A.

Accoort tot bevorderinghe van de oude landen.                         141

            David Coltermans met de Kennemer-dorpen.                328

Achteloosheyt der Ouderen gestraft.                                          183

Ackersloots particuliere Hantvesten.                                            68

            Tol vry.                                                                           69

            Beschrijvinge.                                                                119

Aelsmeers particuliere Hantvesten.                                             164

            Ordonnantie van de Wees-kamer.                                  164

            Octroy van de Wip-brugge.                                           173

            Beschrijvinghe.                                                              250

Aensprake van quetsinghe.                                                        200

Ambachts-heeren recht.                                               81 ende 353

Alle rechtelijke koste zijn geprefereert.                                       362

Asingen werden in Schepenen verandert.                          2 ende 29

 

B.

Bailliuw mach niet accorderen dat die Graeflijckheyt raeckt.        13

            Hofdinghe                                           13, 20, 22 ende 208

Besit stille waerheydt van moordt                            

                ende moordt-brandt.                                                  13

                          Moet alle aen-spraecke doen binnen 's Jaers,                                    

                  uytgeseydt moordt ende moordt-brandt                     16

             Is ghehouden borgh-tochte aen te nemen      21/24 ende 42

            Mach gheen visiteringhe noch welkom negeren   43 ende 48

             Mach niemandt geen kerve geven                                    48

             Mach Stedehouder setten                                                49

 Moet alle Breucken van thien ponden                       

                        binnen 's Jaers aensprecken                                 49

 Mach niemandt molesteren om dat                            

                        mer een dooden vindt                                           64

 Moet aenspraecken van 42 Schellingen                     

                        voor Schepenen doen                                           64

 't Wijderen van den Processe moet                            

                          laten insinueren                                                   64

Mach niet verbieden Honden/Gansen                         

                        ende Eenden te houden                                        65

            Mach niemandt van de Vyerschaer weeren                       26

            Keuren hoe ende wanneer vernieuwen                            293

            Nomineert jaerlijcks veerthien Leenmannen                     287

            Vacatien van de selve                                                     287

             Hoe nu voorts aen Leen-mannen te nomineren               356

Ballingh-brief                                                                              342

Bandinghe wanneer te houden                                                     208

Ban van Gerrit van Berckenrode                                                 346

Beemster-dijck hoort Wormer toe                                              104

Berckenrode                                                                              258

Beroep der Schepenen                                                     3 ende 19

Boddinghe wanneer te gelden                                           5 ende 31

Boeldingesrecht                                                                4 ende 31

 

C.

Castricum ende Eemskerck mogen in 't Duyn weyden                  97

       Alle hare Inwoonderen ende Landen zijn Schotbaer             100

        Particuliere Hantvesten                                                       100

        Beschrijvinghe                                                                    245

Clager ende beklaeghde hoe te verdaghen                   290 ende 291

Consultatie-gelt hoe in te legghen                                                  66

Costen hoe te betalen                                                                359

Costume/dat de succundanten verbeuren thien pondt boeten       273

        Ende usantie van bekommert recht                                     200

 

D.

Die een onmondige vervoert, verbeurt lijf ende goedt                    15

Die leen-goet besit, mach vonnisse wijsen                          6 ende 33

Die van buyten in komt woonen moet certificatie vertoonen           66

Die sijn vyandt slaet in een Taverne, verbeurt viervout boete 3ende30

Die vechten in een huys, verbeuren viervout boeten            3 ende 30

Diffinitive vonnissen moeten seven mannen wijsen                       356

Dinghtale van royingh ofte pael-scheydinghe                               200

 

E.

Eemskercker Schepenen mogen over vrye luyden wijsen               96

        Particuliere Hantvesten                                                          96

        Beschrijvinghe                                                                     243

Armen ende Schout ontfanghen een duyt van                      

                de gulden van de verkochte goederen                          370

Een Dief wanneer hij hanghen sal                                                 185

Een onmondighe kan niet meer verbeuren dan thien pondt              15

        Schout mach niemandt onder hem setten                     8 ende 35

        IJder mach wonen waer hij wil                                       5 en 32

 

F.

 Formulier, waer nae Leen-mannen van Kennemer-landt,                     

        Beverwijck ende Brederode tauxeren                       358 en 359

 

G.

Gadinghe dingen in alle Jaren                                              4 ende 30

Geannulleerde Keuren                                                                 295

Ghetuygen dagh-loon                                                                    64

Gisper-kercke werdt van de Wormersche ghescheyden               115

        Particuliere Hantvesten van Wormer                                    103

        Beschrijvinghe                                                                     248

Goederen ofte yemandt arresteren                                               187

Graefdinghe hoe te bannen                                                 1 ende 28

        Hoe ende wanneer te houden                                     2 ende 28

Groedes particuliere Hantvesten                                                   101

        Beschrijvinghe                                                                     246

 

H.

Heemstedes Capelle tot een Parochie ghe-exigeert         177ende 178

        Beschrijvinge ende vryheyt                                   254 ende 257

Heyloo ende Oesdams particuliere Privilegien                                87

        Alle landt schotbaer                                                               88

        Dwangh-molen                                                                      89

        Moghen een man houden te Rechte te brenghen                     88

        Beschrijvinghe                                                                     236

Hoe een Schout als dijck-graef sal schouwen                               203

Hoe men den dingh bandt                                                            208

        Van heerlijcke schuldt sal wijsen                                          202

Hoe yegelick sijn lant mach verbeteren                                           65

Hoe veel welboren Mannen in 't schot betalen                              365

Hooghe-Woerts beschrijvinge                                                      266

Huys-braeck doende, verbeurt thien pont                          3 ende 183

Huys-hoen wanneer te gelden                                           34 ende 65

 

I.

Injurie hoe te beteren                                                                    185

In plaets van den absenten Leen-man een ander surrogeren           358

Ioost van Bronckhorsts verklaeringhe                                            280

Interlocutoire vonnissen met vijf mannen wijsen                              356

 

K.

Kennemer-lants generale Hantvesten                                        1 tot 67

        Verbeuren haer lijf ende halve goedt                            13 ende 36

        Mach men niet te gijsel dagen, binden, noch schade                       

                aen lijf, noch aen goedt doen, die recht                               

                 vonnisse begeert                                         15, 21 ende 24

        Moghen 't den Heer klaghen, soo men haer                                  

                vryheden krenckt                                                           26

        Zijn tol-vry                                                                             41

        Wanneer vry van Waegh-gelt                                                  41

        Mogen haer gestolen goet aenvaerden                                     42

        Gebruycken alle vryheden van Aeckersloot ende Uitgeest        43

        Zijn vry van schutgelt tot Sparendam, Monicke-dam, ende            

                ter Nier-sluyse                                                                43

        Moghen verongeluckte uyt den water trecken, en in                      

                absentie van den Bailliu ende sijn Stedehouder die                 

                Schepenen vertoonen                                                      47

        Mogen Gansen, Eenden ende Honden houden                         49

        Gheven gheen Pacht-hoenderen als in den Schrickel-jare         50

        Moghen van de Graeflijckheydt niet gescheyden werden          50

        Moghen Harnas ende Wapen gebruycken                               51

Kennemer-rechten                                                            179 tot 190

Keurwondens lenghte                                                                    181

Kiesinghe der hondert ponden                                              2 ende 29

Koopmanschappen tot Wormer en Gisp in droncken                           

        lagen gemaeckt, zijn van onwaerden                                      109

Krancksinnighen wanneer te stuyten                                                66

 

L.

Landt-winninghe verkrijghende, is schuldigh thien pondt                   14

Leen-goederen verbeuren                                                             186

Leen-goet wanneer schotvry                                                           33

Leenmannen moeten Kennemer-recht bezweeren, gheschreven            

        of ongeschreven                                                          7 ende 33

        Dan de Graeflijckheydt mach vonnisse wijsen en                         

                anders geen                                                        6 ende 33

        Ouden eedt                                                                          288

        Nieuwen eedt                                                                       356

        Moeten wesen van de Ghereformeerde Religie, Art.2            356

        Sijn Hoogheyt ofte Ed. Hove heeft d' electie                          356

        '1 Een Jaer werdter vier, 't ander Jaer drie ghecontinueert      356

Limmens particuliere Hantvesten                                                     82

        Ontfangen een duyt vanden gulden van de verkochte                    

                goederen voor den Armen                                              86

         Beschrijvinghe                                                                     235

 

M.

Maniere van pandt-recht                                                              198

        Van criminelick te procedere                                                292

Met consent in den Oeghst ende op heylige                                         

         dagen mogen arbeyden                                           65 ende 324

Memoriaels eerste artijckel                                                           272

        Tweede artijckel                                                                   268

        Derde artijckel                                                                      344

        Vierde ende vijfde artijckel                                                   345

        Seste art.                                                                             347

        Sevenste art.                                                                        348

        Achtste                                                                                230

        Negenste ende thienste art                                                    348

        Elfste ende twaelfste art.                                                       349

        Derthienste ende veerthienste art.                                          350

        Vijfthienste ende sesthienste art.                                            351

        Seventhienste art                                                                   351

        Achthienste                                                                          231

        Neghenthienste                                                                     232

        Twintigh ende een-en-twintigste                                            351

        Twee-en-twintighste                                                              352

        Drie-en-twintighste                                                               232

        Vier-en-twintighste                                                               352

        Vijf-en-twintighste                                                                352

        Ses-en-twintighste                                                                353

        Seven-en-twintighste                                                             233

        Acht-en-twintighste                                                              355

        Negen-en-twintighste                                                           233

        Dertighste                                                                            241

        Een-en-dertighste                                                                233

        Twee-en-dertighste                                                              355

        Drie-en-dertighste                                                                234

Missive van de graeflijckheydt aen den Bailliu Colterman              337

 

N.

Naem-register der overleden Bailliuwen                                       268

Niemandt te borge schrijven dan in sijnder teghenwoordigheydt      24

Nieuwer-kercks, Schalckwijcks en Vijfhuysen beschrijvinge         260

        Mey-schouwe                                                                     262

        Oude accoort met D. Colterman                                          334

Nobels boeten                                                                             189

 

O.

Octroy van Coningh Philips den Kennemaren ghegheven                62

        Van 't visschen in Oost-zaner ban                                        143

        Van 't Wees-kinderen recht tot Wormer ende Gisp              118

        Van 't Wormer Wees-huys                                                  380

        Van 't Saerdammer Wees-huys                                           151

        Van de verkiesinghe der Wethouderen in Oost-zaner ban    148

        Nopende de verkiesinge van Leen-mannen                         285

 

O.

Oost-zaners particuliere Privilegien                                             120

        Beschrijvinghe                                                                    240

        Ordonnantie van de Wees-kamer                                       132

        Mach byschoolen oprechten                                               160

Ordinantie op 't stuck vande Justitie                                             214

        Ampliatie van de selve                                                        226

Oude maniere van dinghtalen over een doodtslagh                       339

 

P.

Pandinge op hooge ban                                                40 ende 203

Pand-recht van Maixel                                                              199

Placcaet van de Waghen in Kennemerlandt                                  58

        Toucherende d' Ambachts-heerlickheden                           242

Provisionele publicatie der keuren                                              310

 

Q.

Quetsure besien by Schout ende Schepenen                      3 ende 30

 

R.

Recht van de doode handt                                                        336

Recht van de Ambachts-Heeren                                353 ende 354

        Van een Seventuygh                                                         212

        Van naestinghe                                                                 214

Reformeren                                                                              189

Reglement teghens het prophaneren des Sabbaths      146 ende 323

Rescriptie van den Bailliu Colterman aen de Heeren van                    

                de Rekeninge                                                            338

Rietwijck ende Rietwijcker oort                                                264

 

S.

Saerdam siet Oost-zanen.                                                               

Scheydinghe van Recht tusschen Edelen ende On-edelen            10

Schepenen moghen inghebrocken Dijcke verlegghen                   40

        Van ghelijcken Sluysen, Sluys-tochten ende Wateringhen     28

        Mogen met haren Schout keuren ende  schouwen                47

        Moghen in absentie van den Schout vrede maken                47

        Kiesen jaerlicks Kerck-meesters                                        47

Schoter-bosch                                                                          266

Schoter Vlie-landt                                                                     265

Schout-ambachte hoe te bedienen in Kennemer-landt                190

        Moet vry ende welboren zijn                                                 7

        Mach niet tappen                                                   21 ende 25

        Mach vrede maecken van doodtslagh                     21 ende 47

        Moet Recht beginne voor middage                                      25

        Gheen Vyerschaer houden als opten Dinghstal        48 ende 49

        Ende Schepenen beschouwen verongeluckte als                      

                den Bailliu daer niet present es                                     63

        Mach Schepenen niet molesteren meer als tweemael                

                te weeck Recht te sitten                                               67

        Hoe als Dijck-graef schouwen sal                                     203

Secretaris sijn schrijf-loon ende vacatien                                    359

Sententie tusschen Visschers ende Regenten van Oost-zanen      140

        Van den Hove van Hollant aengaende 't Recht van                  

                keuren te maken                                                       310

Seperatie van Wormer ende Gisp                                              113

Sinte Geerten Schouw                                                               204

          Pieters Schouw                                                                203

Sloten en Oost-dorps particuliere Hantvesten                             175

          Beschrijvinghe                                                                  259

Sluysen niet te bevisschen noch op te setten                                179

Sparendams beschrijvinghe                                                        252

Stedehouders vacatie                                                                 358

Stille waerheydt besitten                                                               13

 

V.

Van Doodtslagers                                                           14 ende 49

        Heerlijcke schuldt                                                               201

        Wilkeur ende maixel                                                           206

        Rekeninghe te doen van verkochte beesten                         206

 

W. 

Waerschouwinge aen een ghewonden Schout                            198

Wat men van een Seventuygh hanteren sal                                   53

        Ter Waghe brenghen moet                                                  60

Welborenschap hoe te betuygen                                       7 ende 33

Wie dat schuldigh is schot te gelden                                               9

        Vooghden moghen setten                                                    14

Wormer ende Gisps particuliere Privilegien                                103

        Moghen keuren maken                                                      111

        Beschrijvinghe                                                                   246

        Octroy van 't Wees-huys                                                   380

Wtgeests particuliere Privilegien                                                   79

        Beschrijvinghe                                                                  234

Welboren mannen zijn vry voor een derden-deel van de                   

                contributien die men den Grave plach te gheven         365

        Octroy van de Wees-kamer                                              365

        Van 't Arme gelt                                                                374

        Van de Vroedtschap                                                         376

 

Z.

Zegel-recht                                                                                 66

 

Eynde des Registers

 

 

't Haerlem, Ghedruckt by Thomas Fonteyn, Anno 1652

 

 

(  Toelichting op het bovenstaande register. De omschrijvingen en paginaverwijzingen zijn letterlijk overgenomen. De logica is mij niet altijd helder. Maar toch. Gelukkig heb ik alle documenten een naam gegeven die verwijst naar het originele paginanummer. Dus als u bijv. blz. 66 zoek kijkt u bij de inhoudsopgave of u het document vindt waarbinnen dit paginanummer in de naam zit opgesloten. Concreet, u zoekt  "Zegel-recht op blz. 66" dan komt u uit op "Octroy, gegeven by Phillips Coningh van Castilien, Voor Edict ende eeuwighe Wet" met als paginanaam pg 062 067.htm   Aldaar zult u de tekst vinden over het zegel-recht, in dit geval bij Art.13 )

_________________________________________________________________________________

© 2003  Dé Wintersteijn, Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn