Hantvest van Grave Jan.

Wie dat schuldigh es schot te gelden.

Wy Jan Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, maecken kondt allen luyden, dat wy onsen lieven ende ghetrouwen Luyden der Ghemeente van Kennemer-landt, om menighen trouwen dienst, die sy onse Vaderen dickwil ghedaen hebben, ende ons noch doen sullen, hebben ghegeven ende gedaen, alsulcken gratien. Als waer dat saecke dat yemandt woonde in Kennemer-lant in eenigh Ambocht, die Schepenen doghten, dat sy schot schuldigh waren mit hem te gelden, ende sy hem te schote setten, ende hy daer in beviel; soo soude hy van dien daghe, vol schot mitten buren gelden, ende te boeten gelden thien pondt. Waer t oock, dat hy hem ontghinghe mit recht, ende mit vonnisse, soo souden die ghemeene buren van den Ambacht gelden thien pondt. Waer oock yemandt, die hem tuyghs niet en vermate te doen, ende hy op rekeninghe ginge, die soude sijn rekeninge doen voor den Bailliu: Waer die rekeninghe niet redelijck en ware, soo mochten t die Schepenen houden aen den Grave. Ende vonde die Grave dat hy alsoo geboren waer, dat hy geen schot mitten buren schuldigh en waer te gelden, soo soude hy quijt blijven, ende waer des niet, soo soude hy voor t schot metten buren gelden, ende gelden thien pondt als voorsz. Ende om dat wy hen dit vaste ende ghestade meenen te houden, soo hebben wy hen dese letter ghegeven, bezegelt mit onsen zegele uyt-hanghende. Ende wy hebben ghebeden onsen lieven ende ghetrouwen Heer Diderick Heer van Brederode, Willem van Haerlem, ende Gerrit van Eemskerck, knapen, dat sy dese letteren wilden mit ons zegelen, ende wy Heer van Brederoode Ridder, Willem ende Gerrit knapen, om bede wil ons lieves Heeren des Graven voorsz, hebben wy verwilkeurt alle dese voorsz dingen vast endeghestade te houden, mit onsen lieven Heer den Grave voornoemt, ende hebben dese letter ghegeven mit hem bezeghelt, mit onsen zegelen uyt-gehangen. Ghedaen in onsen huys tot Aelbrechtsberghe, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert ende drie, (1303) des Woensdagh nae Sinte Laurens dagh.

Opmerking.

In andere edities wordt dit document gedateerd op de woensdag voor Laurensdag, dus 7 aug 1303.  In: PREVENIER W. en SMIT J.G., Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staaten en steden van Holland voor 1544, deel I, 1276-1433, s Gravenhage, Nijhoff, 1987,  tweede stuk, p. 12, nr. 24.

(deze informatie verkregen van  Matthieu Vanspeybrouck)  

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn