Hantvest van Graef Jan. 

Makende scheydinghe van Rechten tusschen den Eedelen ende On-edelen in Kennemer-landt. 

    Wy Jan Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende Heere van Vrieslandt, maken kondt allen luyden, dat wy by rade onser goeden Luyden van onsen lande, hebben een Recht gemaeckt, tusschen den Edelen luden in Kennemer-lant, die half Edel zijn, oft daer beneden, ende van onse ghemeente in Kennemer-landt; want men gheen Recht daer afte vooren wiste, in deser manieren:

    Waer dat een twist gheviele, van onsen voorghenoemde Luyden, dat den een den anderen wondede, aen vingeren oft aen duymen, oft aen teen, oft daer aen verleemt worde, oft af-gheslagen worde, dat men garsval hiet, oft yetwers anders aen t lijf gewondt worde, dat sal staen te gekozen rechte, alsoo groot, als t nu die gemeente malkanderen buurt. Soo sullen sy den genen die half Edel zijn, oft daer beneden, die helfte hooger ontrechten oft beteren, sonder doodtslagh, die sal blijven staende, also als t te voren stont. Waer t oock dat een man verleemt worde tusschen sijnen vingeren en sijne schouderen, of van sijnen teen opwaert, dat sal blijven staende alsoo, als t te vooren standt. Waer t oock datter eenigerhande twist geviele, tusschen dese luyden voorgenoemt, dat hier niet geschreven en staet, van wat saken dattet waer, datsoude staen te rechten of te verbeterene, deene helft hooger dan deen huysman den anderen doet. Ende die Schout soude hen eenen dagh legghen, ende ghebiedenste te schuldigen malkanderen. Waer t dat sy den Schout recht hier af ontseyden, soo soude hyse dagen voor den Bailliu, ende die Bailliu soudt berechten, ende sy soudene hare boeten omme gelden, die ghene die den Schout rechte weygerde, om dat wy willen, dat dit vaste blijve, seker ende ghestade, ende het niemandt wedersegghe. 

    Soo hebben wy desen Brief bezegelt, met onse zegele, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert ende drie (1303), op Sint Willeborden avonde in den Haghe. 

_______________________________________________________________________________

2000/2004  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn