Hantvest van Graef Jan.

Hoe Adel te bewijsen, ofte schot te gelden.

    Wy Jan Grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, ende Heer van Vrieslandt, maken kondt, allen den genen, die desen Brief sullen sien oft hooren lesen: Dat wy een scheydingh gevonden hebben, tusschen den Edelen ende Ghemeenten van Kennemer-landt, in desen manieren:

    Waer t dat die Ghemeenten eenen man aensprake om schot, die sal sijn rekeninge doen, mit seven after Suster kinder, vander Swaert zijde, die hy soude hebben gehadt, by sijnen levenden lijve, ende alsoo gheboren, datmense met recht niet laken en mach van edelen luyden, van Vader ende van oude Vader, soo mach hy daer af rekenen, waren sy levende oft waren sy doodt; ende mach hy des niet doen soo sal hy schot gelden mit den buren.

    Om dat wy willen dat dit vaste blijve, ende seker, ende gestade, soo hebben wy desen Brief bezeghelt; Ende om dat onse Heer Broeder, Heer Guye, by der genade Godts Bisschop van Utrecht, over alle dese stucken geweest heeft, soo hebben wy hem gebeden ende bidden, dat hy desen Brief bezegele mit sijnen zegele gelijcken den onsen, ende wy Guye, by der ghenade Godts Bisschop van Utrecht voorsz om de beden ons Heeren ons Broeders des Graven van Henegouwen, ende van Hollandt voorschreven, hebben wy desen Brief bezeghelt, met onsen zegel uyt-gehangen gelijcken den sijnen in kennisse aller deser voorseyder dinghen, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert ende drie (1303), op Sinte Lucien avondt.

 _________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn