Hantvest van Graef Willem.

Van t kiesen der Schepenen.

    Wy Willem Grave van Hollandt, Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, maecken kondt allen luyden: 

    Dat wy onsen goeden luyden van Kennemer-landt onthinget ende oorlof ghegeven hebben, midts desen brieve tot onsen wedersegghen toe durende, dat sy in elcken jeghenheden, Schepenen kiesen sullen onder hem selven, die hen goedt ende oorbaerlijck duncken sullen, behoudende ons, ons rechts; ende onsen luyden van Kennemer-landt haers rechts: Ende dese Schepenen sal die Rechter van onsen weghen doen zweeren, wanneer dat sy sullen ghekozen wesen, ende alle stucken voorsz sonder argelist.

    In oorconde dese Brief bezegelt, met onsen zeghele. Ghegheven in den Hage, des Vrydaeghs voor Sinte Bartolomeus dagh, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert twee-en-twintigh (1322)

 _________________________________________________________________________________

2001/2004  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn