Hertoghe Willems segghen.

    Willem Hertoge van Beyeren, Phaltz-grave den Rhijn, verbeydende der Graeflijckheden van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende der Heerlijckheydt van Vrieslandt, maken kondt allen luyden:

    Want onse luyden van Kennemer-landt, Kennemer-volgh, die van Zee-vanck ende West-Vriesen, aen ons ende aen onsen goeden Steden van Hollant ende van Zeelant, eens segghens ghebleven zijn, vander misdaet, als sy teghens ons ende onser Heerlijckheydt misdaen hebben, ende oock die Wester-Vriesen, die gheheeten zijn Drechter-landt, desghelijcks aen ons, aen onsen Rade, ende aen onse goede Steden voorseyt, ghebleven zijn. Ende want wyse wel beraden, ende met goeden voorsiene, klaerlijcken in grooten breucken bevonden hebben:

    Soo is onse seggen in deser manieren, ende onse medesegghers, sedert dat de West-Vriesen gemeenlijcke gevallen zijn van lijve ende van goede, ende van allen heuren Rechten, als men met haers selfs Brieven betoonen mach, mit heuren ghemeenen zegel bezegelt, ende met confirmatie des Paus van Romen daer by. Ende wy mede de Kennemers, Kennemer-volghers, ende die van den Zee-vanck in grooten misdaden gevonden hebben, jeghens ons ende onser heerlijckheydt: Ende want den Heeren wel betaemt haers selfs luyden ghenadigh te wesen, als sy genade soecken, ende oock omme groote bede ons Raets ende onser Steden voorseudt, soo willen wy hen-luyden lijden op dese tijdt, in der manieren als hier nae gheschreven staet:

    In den eersten segghen wy den Kennemers, kennemer-volgers ende West-Vriesen in allen heuren rechte, dat sy betoghen moghen mit Hantvesten, ende mit goede oude costumen.

    Voort dat alle verbonden die de Kennemers, Kenemer-volghers, die van den Zee-vanck ende die West-Vriesen onderlinghe ghemaeckt hebben, het zy met zegelinge, ofte in wat manieren dat sy zijn, dat sy te niete ende quijt zijn, ende dat alle Brieven die daer op ghemaeckt moghen wesen, ons over-leveren sullen, aen allen zijden. Ende waer t dat die Kennemers, Kennemer-volghers, oft die van den Zee-vanck eenigh verbint maecken, met yemande, buyten der heerlijckheydt, daer soudense mede verbeuren haer lijf, haer goedt, haer Handtvesten, ende al haer Recht.

    Voorts sullen die Kennemers heuren Werf houden, in allen manieren als sy hier voortijdts plagen te doen, ende haer Hantvesten begrijpen.

    Voorts soo sullen die Vriesen geenen Werf hebben noch houden; want sy hier voortijdts gheen ghehadt en hebben.

    Voorts want die Kennemers Hantvesten houdt, dat sy selve Schepens kiesen sullen, daer af segghen wy, dat sy alsoo die Schepenen kiesen sullen, datter die Heer, noch niemandt rechteloos om en blijve, behoudende een yeghelijck sijns rechts, ende die oude Brieven vander Heerlijckheydt, daer af hebben.

    Voort dat alle die gheleghen zijn in Kennemer-landt, oft in Vrieslandt elcken man in sijnen rechte, daer of te blijven nae sijnen betoghe, dat hy vander Heerlijckheydt daer af heeft.

    Voort van die Schouwe van Vrieslandt, sal die Bailliu metten Heemraet, den Zee-dijck schouwen, alsoo als ghewoonlijck is. En indijcken, weghen ende wateringhen, sal die Schout metten Schepenen schouwen, als daer toe behoort.

    Voort van den puncte daer haer Hantveste houdt, daer gheen klagher en is(?), dat daer geen Rechter wesen en sal, daer af, is onse verstande, na der Hantveste ende segghen, dat die Bailliu, Ambachts-heer, oft die Schoute, daer misdaet is, daer of een eysscher ende een klager wesen mach.

    Voort soo wie Recht begheert op Hantvesten, het zy op oude, oft op nieuwe, die sal men recht doen nae der Mannen vonnisse, ende wes die Mannen daer of wijsen nae der Hantvesten, dat sal voort-ganck hebben.

    Voort segghen wy ons liever Vrouwen die Keyserinne, in heuren goeden rechte ende Heerlijckheden, als t heur van heuren Ouders ane ghekomen is, ende heur toe-behoort.

    Voort voor alsulcke breucke als die Kennemers ende Kennemer-volghers, jeghens ons misdaen hebben, sullen sy ons gheven ende anders duysent pondt Hollandts. Item, die van Zee-vanck voor heure breucke duysent pondt Hollandts, ende hier van sal die Heer van Water-landt sijn aendeel hebben. Item, die van Graft, ende die van t zuydt-eynde van Schermer twee hondert pondt Hollandts. Item, Geester-ambacht, ende Nydorper-ambacht, ende Schagher-ambacht voor heure breucke, duysent pondt Hollandts, ende hier boven sullen die van Heynsbroeck, ende die van Opdamme gelden alsoo veele daer toe, als hem ghebeurt te gheven van de somme voorschreven, overmidts der breucken die sy deden aen den gelde dat sy namen, daer men mijns Heeren renten mede betaelt soude hebben; uytgheseydt Heycke van den Hooghenlande, Pieck Hertglider, ende Dirck van Schermer, die ghene schuldt daer aen en hebben, ende mijn Heere quijt laet van der breucken van den gelde, ende die Bailliu sal Pieter van Purmer sijn geldt weder doen gheven van den ghenen die t hem namen. Item, Drechterlandt voor sijne breucke twee hondert pondt Hollandts, uytgheseyt Schellinckhoute, Wydenesse, Ynckhuysen, ende Gommerkerspel, die hier ghene breucke en hadden, uytghenomen Meynart Reynkes sone, ende sijn Broeder, ende dit voorschreven gelt sullen sy betalen, die eene helfte te Kers-avonde naest-komende, ende binnen den vier heylighen dagen, ende brengen te Leyden by haer selfs kost, die ander helfte binnen der vier heylighen daghen van Paesschen desghelijcke daer naest komende: Ende dit gelt sullen onse Steden van Hollandt ontsaen van onsent wegen, omme schuldt daer mede te betalen buyetn landts, en ander onsen oitbaer daer mede te doen.

    Voort soo seggen wy Vincent Wollebrants sone op den Langen-dijck, Reymbout Yven sone van Nye-dorp, Bockel van Hooghe-karspel, ende Reynier de Wael, in onsen wille van lijve ende van goede.

    Voorts soo segghen wy Dirck Hildebrants sone, ende Zierick Aechten sone, in onser genade van lijve ende van goede.

    Dit Segghen was ghesegghet op Sinte Gillis dagh, in t Jaer duysent drie hondert seven-en-veertigh (1347), voor mijn Heeren den Hertoghe, voor al sijnen Raet, ende voor sijne Steden van Hollandt, ende van Zeelandt. Item, uyt desen segghen waren gemaeckt vijf Brieven bezeghelt mit mijns Heeren s Hertoghen zeghel, in der manieren als t segghen inhoudt, daer die Kennemers ende Kennemer-volghers eenen af hadden, ende die van den Zee-vanck eenen, die van Graft, ende van den Zuydt-eynde van Schermer eenen, die van Hooghewouder-ambacht, ende van Drechter-ambacht eenen, ende die van Geestmer-ambacht, ende van Niedorp-ambacht eenen, ende des bezegelden zy weder vijf Brieven, spreeckende van woorde te woorde als mijns Heeren brieve, die sy van den Segghen voorsz hebben te houden ende te voldoen, ghelijckerwijs als t segghen inhoudt, ende die vijf Brieven die sy daer af bezegelt hebben, legghen onder Heeren Mathijsse van der Burgh, Rentemeester van Noordt-Hollandt.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn