Hantveste van hertoghe Willem.

    Hertoge Willem van Beyeren, Phaltz-grave op dn Rhijn, Graef van Oostervant ende Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden:

    Want ons onse goede luyden van Kennemer-landt ende Kennemer-volgh van Geestmer-ambocht, ende van Niederdorper-ambocht gegeven hebben ses duysent Schilden, onse Bailliuschap van Kennemer-landt, ende van Vrieslandt mede te lossen ende vryen, die daer op stonden: 

    Soo hebben wy ghegheven, ende gheven voor ons ende onsen nakomelinghen, onsen goeden luyden van Kennemer-landt ende van Kennemer-volgh, en heuren nakommelingen tot eeuwigen dagen durende alsoodanigen gratie, als dat men voortaen geen goet leenen en sal op onse Bailliuschap voornoemt, noch op geen dienste, die totter Bailliuschap voorschreven behooren ende gheleghen zijn, in desen Ambochte voorschreven.

    Voort so en sullen onse goede luyden van Kennemer-landt ende van Kennemer-volgh voorschreven, ghene boeten verbeuren moghen mit wantalen, voor heuren daghelijckschen Rechter, uyt-geseyt oft sy over eener vonnisse dingede, ende oock mede uytgheseyt onse Baillius hofdinghe.

    In oorconde desen Brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven te Sinte Geerden-Berghe opten twee-en-twintighsten dagh van Maerte, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert vier-en-vijftigh (1354).

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn