Hertoge Aelbrechts

Confirmatie van alle voorgaende Hantvesten.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phalz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden:

    Dat wy om goede gunste, die wy hebben tot onsen goeden luyden, die woonachtigh zijn, oft namaels woonen sullen binnen onsen lande van Kennemer-landt, buyten onsen vrye Steden, geconfirmeert hebben ende confirmeren alsulcke Hantveste, als sy hebben van onse Voor-vaders, Graven van Hollandt ende van ons, ende loven hen die vaste en stade te houden, alle die wy hen schuldigh zijn te houden.

Van Borghe te setten.

    Voort soo hebben wy hen ghegeven, soo wie aengesprocken wordt van breucken, ende hy verborgen mach alsoo goet, als sijn lijf ende sijn goedt is, dat men die borgh-tochte van onser weghen, van hem nemen sal, oft men wil ofte niet, ende niet te gijsel-daghen, nochte wech voeren, noch luyden in sijn goedt te setten; maer altoos willen wy berechten met onse Heerlijckheydt alle stucken, die onser Heerlijckheydt ane gaen.

Dat Pape, noch Schout tappen en moet.

    Voort soo hebben wy hen gegeven dat geen Priester, noch Schout tappen en moet, in der Parochie daer hy Priester is, oft in den ban daer hy Schout is.

Hoe die Schout vrede mach maken van doodtslaghen.

    Voorts soo hebben wy hen ghegheven, dat die Schout vrede maken sal van doodtslaghen, als des Baillius bode doet, binnen den Ban daer hy Schout es, sonder eenigh gelt daer af te nemen, behouden eenen yeghelijck sijns rechts.

Van vervaren.

    Voort soo hebben wy hen ghegheven, waer dat sake, dat eenigh man poorter worde, ofte gebeurde: nochtans soo sal hy gelden metten genen daer hy woonachtigh is, totter tijdt toe, dat hy met volre woonschap van daer voer. Ende oft daer scheel om viel, dat sal bewijsen onsen Rechter, daer hy ghewoont is geweest, by den eede die sy ghezworen hebben, doe sy Schepenen worden. In oorconde desen Brieve bezegelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Hage des Donderdaeghs nae Sinte Pieter ende Pauwels dagh Apostolorum, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert negen-en-tachtigh (1398).

_________________________________________________________________________________

2001/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn