Hantvest van Hertoghe Aelbrecht.

Hoe die Kennemaren ende Kennemer-volghers schuldigh zijn met malkanderen te verzweren.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phalz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden:

    Want onse goede luyden van Kennemer-lant, gedinget hebben voor onsen Bailliu ende mannen van Kennemer-lant, tot onser Vierschaer te Haerlem, op onse gemeene luyden van Kennemer-volg, dat sy schuldigh zijn souden, met hem te verzweeren, ende te verpachten pont ponts gelijck na haren goeden, en onse luyden van Kennemer-volgh voorsz dat overghewijst is, van onsen mannen in der Vierschaer voorsz. So hebben wy geconsenteert ende gegeven, consenteren ende geven mit desen Brieve, voor ons ende onsen naekomelinghen, onsen goeden luyden van Kennemer-lant, ende haren nakomelingen, dat die van Kennemer-volg met hun verzweeren sullen, en verpachten pont ponts gelijck, van haren goede, na allen rechten, manieren ende costumen ons landts ende luyden van Kennemer-landt voorsz. Ende waer dat sake, dat tot eenighen tijden hier naemaels, eenigen van onsen goeden luyden van Kennemer-volgh voorschreven, soo verarmden, dat sy verpachtinge begeerden, op onse goede luyden van Kennemer-lant, desgelijcks soo sullen die Kennemers voorsz dan weder mit die van Kennemer-volgh verpachten, ende mede doen in allen manieren, costumen, ende recht, als van den Kennemers voor geroert is.

    In oirconden desen Brieve bezegelt, met onsen zeghele. Gegeven in den Haghe, opten laetsten dagh in Octobri, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert ende seven-en-tneghentigh (1397)

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn