Hertoghe Aelbrechts Hantvest.

Uitgeest, Ackersloot ende vervolgh van Kennemer-lant gegeven.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phalz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden:

    Dat wy om menighen goeden dienst, die ons ende onsen Voor-vaderen ghedaen hebben, ende wilt Godt, noch doen sullen, onsen Ondersaten ende goede luyden van Uitgeest, van Ackersloot, ende van den vervolgh van Kennemer-landt, ende sonderlingh, want sy ons op dese tijdt ghegheven hebben vier beden, soo hebben wy hun ghegeven mit desen Brieve, sulcke Hantvesten ende Vryheden, als hier nae gheschreven staen.

    In den eersten, waer dat saecke dat yemandt van onsen voorschreven luyden, ende Ondersaten jeghens ons ende onser heerlijckheden in eenigher wijs breuckigh worden, ende hen onse Bailliu oft yemandt anders van onsen weghen daerom vinge, oft vangen woude, ende onse voorseyde buren ende luyden, dien misdadighen sijn lijf ende sijn goedt verborghen wilden te rechte te brengen. Ende onsen Bailliu ende Rechter van onsen wegen, die borch niet nemen ende ontfaen en wilde, dat dan onse voorschreven buyrluyden sullen moghen komen binnen onse Operschaer tot Haerlem, ende aldaer dingen dat sy dien ghevanghen schuldigh zijn te verborgen, ende verborgen sullen te rechte te brenghen, naer inhoudt haer Hantvesten, die sy daer af hebben.

    Voorts soo hebben wy onse buyren ghegheven, ende gheven mit desen Brieve, dat men van geenen maegh-gelde hooger kerven en sal mogen setten, oft mit eenige rechte daer meer van hun of winnen oft verkrijghen, dan van eenen eersten lede vijf schellingen toe-komende, van saken die nae dese tijt geschien sullen.

    Voort soo en sal die Provisoir aldaer, noch niemandt van sijnre weghen genen persoon van onsen voorsz buren vorder dagen moghen dan totter Kercke, daer hy hoort, ende aldaer recht nemen en geven als daer recht is, voort so en sal geen Provisoir aldaer, meer visitatien doen noch leenten besitten, dan tot seven Jaren twee werven.

    Voort soo hebben wy onse voorsz buren ghegeven, als dat alle Schotbaer-luyden die woonachtigh zijn binnen den voorsz dorpen ende gevolgh van Kennemer-landt, oft namaels woonen sullen, sy zijn bestorven oft onbestorven, dat sy mitten buren aldaer schot ende alle onkosten gelden sullen, gelijck onsen buren voorsz.

    Ende want wy voor ons ende onsen nakomelingen, onse voorsz buren ende goede luyden, ende hare nakomelingen, alle dese voorsz puncten ende vryheden ende elcks bysonder, vast ende gestade houden willen ende gehouden willen hebben onverbrocken tot eeuwigen dagen, soo hebben wy desen Brief doen bezegelen, mit onsen zegele hier aen gehangen.

    Gegeven in den Hage op den veerthienden dagh van Novemb. in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert en twee (1402).

 _________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn