Hantvest van Graef Willem.

Die hy den Kennemaren en Kenemer-volgers gaf, doe sy hem loofden dat morgen-gelt.

    Willem by der ghenaden Godts Phaltz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden:

    Want onse goede luyden gheseten in Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, op dese tijdt ons gonstelick gegeven hebben dat morgen-gelt.

    Soo hebben wy hun daerom ende om menigen trouwen dienst/ die sy ons Voor-vaderen Graven te Hollandt gedaen hebben, ende ons oft Godt wil noch doen sullen, hen ghegheven ende gheven mit desen Brieve, voor ons ende voor onsen naekomelinghen eeuwighlijcken durende, sulcken puncten ende rechten als hier naer gheschreven staen.

Niemandt te vanghen, noch luyden in haer goedt te stellen, die borghe heeft te setten.

    Eerst dat men niemandt vanghen, binden, noch sijn goedt benemen en sal, noch luyden in hare goeden setten, nochte niemandt te gijsel-dagen oft bieden, noch anders waer daghen ter Vierschaer, dan daer hy hoort, alsoo verre als hy borghe heeft te setten voor lijf ende goedt, waer t dat men hem aenspreken woude van sijnen lijve: Ende hadde hy desghelijcken borghe te setten van goede, woude men aenspreken van goede: Ende deden onse Bailliuwen, Schouten, ofte Rechters hier-en-boven, ende die betichtighe niet en wouden laten verberghen, als voorschreven es, die soude daer aen tegens ons verbeuren, sijn lijf ende sijn goedt, ende aldaer after dien, niet meer rechts doen, noch rechten van onsen weghen.

Niemandt te borge schrijven, dan in sijn jegenwoordigheyt.

    Item, soo en sal men niemandt te borghe setten, noch schrijven, dan in sijnre jeghenwoordigheyt, ofte by sijnre wete, ten ware hem met rechte ende met vonnisse over ghewijst.

Hoe die Schout, gheen kennisse doen en sal, dan binnen s jaers.

    Item, soo en sal die Schout, gheen kennisse doen, van eenige saken, die voor hem vallen, langher dan binnen s Jaers; ten ware, oft hy daer open-brieven binnen dier tijdt af ghegeven hadde, ende die kennisse sal hy doen met Schepenen, die t met hem kennen sullen: Ende en woudens die Schepenen met den Schout niet kennen, ende daer voor haren eedt doen, soo en soude die kennisse niet wesen, ende die Schepenen en souden daer aen teghens ons, niet verbeuren.

Van vernieuwinghe der Schepenen.

    Item, soo sullen wy, in alle Dorpen, setten, oft doen setten, alle Jaer opten goeden Vrydagh, ofte achte daghen daer nae onbegrepen, goede rijcke Knapen tot Schepenen, ende die eeden als daer toe behoort, een Jaer lanck uyt Schepenen te blijven, ten ware oft sy sturven, oft metter woone van daer voeren, die soud men dan vernieuwen, oft dat hem sulcke sucht, sieckte, oft noodtsaken letteden, dat mense van noode vernieuwen moeste.

Dat Pape noch Schout tappen en sullen.

    Item, soo en sal gheen Pape, noch Schout tappen, eenigerhande dranck om gelt te koop, noch niemandt van haren weghen, noch sy en sullen gheen tappinghe mede staen, mit yemandt binnen dien Dorpe, daer sy Schout oft gheprovent zijn: ende deden sy hier tegens, soo en souden sy naer dier tijdt, over niemandt rechten, noch wijsen. Ende alsoo dicke, als eenigh Schout oft Paep tappede, soo verbeurde hy thien pondt.

Hoe men den ghenen, die ter Vyerschare ghedaeght wordt, ter vierder Vyerschare aenspreken, oft quijt ende vry wesen sal.

    Item, waer yemandt ter Vyerschaer ghedaeght, oft ghebrocht werdt, die sal men aenspreken ter eerster Vyerschare, ende ter vierder Vyerschaer, sal hy berecht wesen, met vonnisse der mannen, oft die betichtige sal quijt wesen, alsoo verre als die Bailliu vyerschaer sittet, ende hy en sal die Vyerschaer niet opsetten noch verlegghen, ten zy by noodtsaken, of by bevelen van ons.

Alle recht moet goets tijdts, by klimmender Sonne begonnen werden.

    Item, soo en sal onse Schout gheen ghedinge, noch recht beginnen, ten zy goets tijdts voor middaghe, ende dat vol-eynden eer hy opstaet, uyt-gheseydt onse bandinghe ende Dijck-recht.

Van den Maegh-gelde.

    Item, soo wie eenen man doot sloeghe, die en sal sijnen Magen, te maegh-gelde niet meer moghen winnen, noch hoogher kerven, dan van elcken eersten lede vijf schellinghen.

Wie men vredeloos legghen sal, ofte niet.

    Item, soo en sal men niemandt vredeloos leggen van eenen dootslaghe, dan die ghene, die an rade, an dade, an vaerde, oft in velde gheweest hebben.

Dat men niemandt weeren en mach van de Vyerschaer.

    Item, soo sal die Bailliu, oft die Rechter, geen man weeren van der Vyerschaer, noch geenen Taelman verdieden, der luyden woorde te houden, ten ware, oftse yemant weeren mochte met rechte, behoudelijck ons altoos, onse heerlijckheyt van sulcken puncten, als in heuren ouden Hantvesten besondert staen, die wy in desen Hantvesten uyt-sonderen, ende onsen Ambachts-heeren in heuren Dorpen heurs rechts.

Vryheden der Kennemaren, dat sy t moghen klaghen den Heer.

    Ende waer t dat onse goede Luyde, ende Ondersaten voorschreven, eenigh van desen voorschreven puncten, ghebroken, ende niet ghehouden en worden, soo oorloven wy, den selven onsen goeden luyden, dat sy by ons komen moghen, ende ons dat toonen, ende te kenne gheven, sonder yet daer aen teghens ons te verbeuren.

Confirmatie der ouder Hantvesten.

    Voort soo hebben wy, onsen goeden luyden voorschreven geconfirmeert, ende confirmeren mit desen Brieve, alsulcke Hantvesten, Privilegien, ende Rechten, als sy van onsen Voor-vaderen, Graven te Hollandt, van onsen lieven Heere ende Vader Hertoghe Aelbrecht, der saligher ghedachten ende van ons bezeghelt hebben.

    In oirconde desen Brieve bezeghelt, mit onsen zeghele.Ghegheven in den Haghe, opten vier-en-twintighsten dagh in Maerte, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende vier (1404), nae de loope van onsen Hove.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn