Hertoghe Willems ordonnantie,

Roerende die Heemnraden.

    Willem by der ghenaden Godts, Phaltz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt. Laten u weten:

    Onsen Schout, Schepenen ende gemeene goede luyden, over al in onsen Dorpen, binnen onsen Bailliuschap van Kennemer-landt, ende Vrieslandt gezeten, hoe dat wy vijf Heemraden aldaer gheordonneert ende gheschickt hebben, om onsen Dijcken ende Landen te schouwen ende te bewaren, als daer toe behoort, dien wy elck voor heuren kost ende arbeydt, die sy op onse voornoemde Dijcken ende Lande doen sullen, om die te schouwen ende te bewaren, als voorschreven is, toe-gheset ende gegeven hebben, twalef Engelsche nobelen s jaers die men ordineren ende setten sal, te betalen op onsen Dorpen voorschreven, alle opte geersen aldaer. Elck Dorp geerse, geerse ghelijck, nae sijnre groote.

    Ende ontbieden ende bevelen, onsen Schouten ende Schepenen over al, binnen onsen Dorpen voornoemt, ende eenen yeghelijcken bysonder, dat sy elcken in heuren bedrijve, dit voornoemt gelt omme setten, ende ordineren te gheven, opten geersen aldaer, als voorschreven is; ende dat alle Jaren uyt-reycken ende betalen onsen Heemraders voornoemt, op Sinte Pieters dagh ad Cathedram, als men onsen Dijcken pleeght te keuren, nae der ghewoonte van onsen Lande, ende waer yemandt, die hier onwilligh in ware, ende sijn aendeel hier af, van sijnen geersen niet gheven en woude, als voorschreven es, hy waer gheestelijck persoon, poorter in onsen Steden, oft anders eenigh gast.

    Soo gebieden wy, onsen Schout ende Schepenen, daer die onwillighen onder gheseten, oft ghelandt zijn, ende machtighen hun, dat sy dat, van dier onwilligh geerse uyt-panden sullen moghen, nae Dijckrecht, oft dat sy dat van dier huyr inhouden sullen, om onse Heemraders daer mede te voldoen, tot sulcken dagh ende in alre manieren, als voorschreven is.

    Waer t oock vorder, dat onse Schepenen van onsen Dorpen voornoemt, onsen Heemraders voorschreven, niet en voldeden, totten termijne ende in der maten voorschreven.

    Soo hebben wy bevolden ende bevelen mit desen Brief, onsen Bailliu van Kennmer-landt ende Vrieslandt, die nu is, oft naemaels wesen sal, dat hy dat, van onse voorschreven Heemraders uytreycke, ende betale, ende weder van onse Schepenen, in sijnen bedrijve, nae Dijck-recht voornoemt, dit sal gheduren tot onsen wedersegghen.

    In oirconde desen Brieve bezeghelt, mit onsen zegele. Ghegheven in den Haghe op Sinte Johans dagh, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende seven (1407).

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn