Hantvest van Hertoghe Willem.

    Willem by der ghenaden Godts, Phaltz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Dat wy om dienst willen, onse goede luyden, ghemeene Huysluyden van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, onse Voor-vaderen saliger ghedenckenisse, ende ons voor dese tijdt ghedaen hebben, ende oft Godt wil, noch doen sullen, hen ende heuren naekomelingen gegeven hebben, ende gheven mit desen Brieve, alsulcke puncten van Gratien, Hantvesten, ende Rechten, als hier naer geschreven staen.

Absolutie van ouder misdaden.

    In den eersten, soo nemen wy op ons, ende ontheffen onse goede luyden voorschreven, van alle doodtslaghen, rooven, branden, vangnisse, schattinghe, rechtenisse van lijve, brekinghe van huysen, oft van vesten, die voortijdts gheschiedt zijn, in den oorloghe tusschen onser liever Vrouwen, ende oude Moeder, der Keyserinne van Romen, ende onsen lieven Heer, ende Oom Hertoge Willem van Beyeren, dien Godt beyden, salighlijcken ghedencken moet.

Niemandt mach meer verbeuren, dan sijn halve goet.

    Item, soo wie van onsen Ondersaten voorschreven, sijn lijf mit rechte verbeurt, die en sal van sijnen goede, niet meer teghens ons verbeuren, dan die eene helft, ende die ander helft sal blijven, sijnen Wijve, oft sijnen wettighe Kinderen, oft rechten Erfghenamen.

Boetschuldigh werden.

    Item, soo en sal daer niemandt boetschuldigh werden, met wantale voor sijnen dagelijckschen Rechter, ten waer, dat hy over vonnis dingede van Schepenen, ende uyt-gheseyt voor onsen Bailliu.

Onghewaerde handt berechten.

    Item, soo sal men alle onghewaerde handt berechten mogen, onder ban ende onder doem, daer t gheleghen is, als men voortijdts te doen plach: alsoo verre, als t goedt beneden een pondt Hollants waerdigh is, daer t selve recht aen gheschiedt is.

Met een vidimus voldoen, ist noodt.

    Item, ware yemant, die op onse goede luyden Hantvesten voorschreven dingede, soo dat hyse werven moeste, voor onse Bailliu, soo sal hyse moghen toghen ende voldoen met eenen vidimus, dat is te verstaen, een uytschrift, daer af onder eenen ghelooffelijcken zeghel, eens Prelaten, oft eens Barodts, oft eenre goeder Stede, gelijck oft men die principael Hantveste voort-brachte.

Hoe men Hantvesten vernieuwen sal.

    Voort, waer dat sake, dat onser goeder luyden Hantvesten voorschreven veroudt, oft verdonckert waren, oft by ongheval verloren worden, dat sy betoghen mochten, met waerachtigen uytschriften, bezegelt als voorschreven staet, die souden wy hun vernieuwen, ende doen bezeghelen, buiten keuren kosten.

    Ende om dat wy willen, dat alle dese voorschreven puncten onse goede huysluyden voorschreven, vaste ende ghestade ghehouden worden, van ons ende van onse naekomelinghen, tot eeuwighen daghen toe. Soo hebben wy, des ten ghetuyghe, desen Brief doen bezeghelen, mit onsen zeghele. 

    Ghegheven in den Haghe op den derden dagh in Aprille, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert vijfthien (1415).

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn