Confirmatie der Hantvesten van Hertoginne Jacoba.

    Jacoba van Beyeren, by der ghenade Godts, Hertoginne van Cloucester, Gravinne van Henegouwen, van Hollandt ende van Zeelandt. Doen kondt allen luyden:

    Dat wy gheconfirmeert ende ghevestight hebben, confirmeren ende befestighen mit desen Brieve, onsen ghemeynen goeden luyden ende Onderstaen van Kennemer-landt ende Kennemer-volgh, alsulcken rechten, Hantvesten, ende Vryheden, als sy van onsen lieven heere ende Vader saliger gedachten, bebrieft ende bezeghelt hebben, ende gelooven voor ons, ende onsen nakomelinghen, ende heuren nakomelinghen, daer in te houden ende te stercken, nae inhouden heuren Hantvesten ende vryheden voorschreven, sonder argh ende list.

    In oirconde desen Brief doen bezeghelen, mit onsen zeghele.

    Ghegheven in den Hage op den derden dagh in Januario in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende seventhien (1417), nae den loope van onsen Hove.

 _________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn