Hantvest van Hertoge Jan,

Roerende d ongelden van Dijckajen.

    Johan hertoghe van Beyeren, etc. Doen kondt allen luyden:

    Want onse goede luyden van Kennemer-landt ende Kennemer-volgh, ons klaghelijcke ghetoont hebben, hoe dat sy mitten grooten water lestleden, waerlijcken belast, ende tot grooten schaden ghekomen zijn, van ghebrocken Dijcken, van besouten ende anders, daer sy t landt behouden. Soo hebben wy om heur ootmoedighs vervollighs wille, ende oock om heur kennelijcke armoedt, den selvenonsen goeden luyden gheoorloft, ende gheconsenteert, oorloven ende consenteren, mit desen Brief, dat sy sulcke ongelt, als sy schuldigh zijn, oft schuldigh sullen worden, van heuren Dijckaedsen ende anders, setten sullen moghen, op alle die ghene, die ghe-erft ende gelandt zijn in Kennemer-landt ende Kennemer-volgh, sy zijn Geestelijck, oft Waerlijck, als sy redelijckste moghen. 

    Ende waer dat saecke, dat yemandt wie hy waer, die binnen der voorschreven Dijckaedse ghelandt is, niet betalen en wouden, sulck ongelt hun overgheset sal worden, soo hebben wy bevolen, ende bevelen mit desen Brieve, allen onsen Schouten in Kennemer-landt voorschreven geseten, ende eenen yegelijcken bysonder; dat sy van den onwilligen, in heuren bedrijve gheseten, oft gheland, uytpanden sonder vertreck, sulck gelt, als hun van den ghemeynen goeden luyden voorschreven, overgheset sal worden, ghelijck voorschreven staet; op heuren ghereedtsten goeden: want wy daer niemande verdraghen en willen, noch oock verdragen willen hebben.

    In oirconde, desen Brieve doen bezeghelen, met onsen zeghele. Ghegheven tot Haerlem, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert twee-en-twintigh (1422).

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn