Hertoge Aelbrechts van Saxens abolitie,

Den Kennemaren ende Kennemer-volghers ghegheve.

    Aelbrecht van Godts genaden, hertoge van Saren, Lantgrave in Duringhen, Marck-grave te Meyssen, Stadthouder Generael, ons ghenadighs Heeren s Rooms Koningh, ende ons herden lieven Neve, d Ertz-Hertoghe Philips sijnen Soon, in desen heuren landen van herwaert over, doen kondt eenen yegelijcken jegenwoordigh ende toekomende:

    Dat wy ontfaen hebben die ootmoedige supplicatie, van den Dorpen ende Ingesetenen van Kennemer-landt ende Kennemer-volge, inhoudende, hoe dat sekere tijdt gheleden, sy-luyden uyt hen selve diversche daghvaerden ende communicatien gehouden hebben gehadt, mit eenighe Steden, ende andere Dorpen van West-Vrieslandt, aldaer getracteert ende gesloten zijn geweest, sekere articulen, dragende ende zijnde tegens die hoogheyt ende heerlijckheyt, van onsen alre genadigsten Heer, de Roomschen Konningh, ende onsen Neve sijnen Soon, ende t welvaren van heuren genaden landen.

    Hier nae soo zijn eenighe van hun-luyden Supplinaten, ten versoecke van die van Alckmaer, gekomen binnen Alckmaer, ende zijn mit die van Alckmaer, ende andere vergaderinge uytten Dorpen van West-vrieslandt, voor de Stede van Haerlem getogen, opten heylighen Kruys-dagh lest leden; ende naer dat sy, eenen korten tijt aldaer gestaen hadden, es hen-luyden die poorte van de Stede van Haerlem, by eenige poorteren van Haerlem op-geslagen, daer sy inne gekomen zijn geweest.

    Ende eenige poorteren van Haerlem, hebben hen gevoeght mit de voorsz vergaderinge, ende zijn gekomen voor den Stadhuys aldaer, dat sy bevochten: ende daer inne komende, doodtgeslagen hebben Claes van Ruyven, op die tijdt Schout der stede van Haerlem, Andries en Pieter Thomassen gebroeders, wijlen Schepenen der Stede van Haerlem, die Godt genadigh zy, ende veel vande burgers binnen Haerlem, heur-luyden huysen aen stucken geslagen, heur huysraet ende goeden benomen, gepilleert ende berooft. Sommige van den selven Gherechte der selver Stede van Haerlem, uyt die Stede verjaeght. Ende sy Supplianten zijnde binnen Haerlem, hebben hen voort gevoeght mit die van Haerlem, Alckmaer, die van Vrieslandt ende andere; ende zijn mit die bannier van Haerlem, heur-luyder wimpelen, ende meer anderen, ghewapender-handt, mit alle gereedtschap van oorloghe, voor de Stede van Leyden gekomen, omme inne te nemen de selve stede, ende voort te trecken door t lant van Hollandt, omme inne te nemen ander Steden en Vlecken van dien. Voor welcke Stede van Leyden, sy Supplianten ende heure toestaenderen, by den Grave van Egmonde, onsen Neve ende Stadthouder generael van Hollant, Zeelandt, ende Vrieslandt, ende anderen onsen Capiteynen ende luyden van oorloghe, op die tijdt binnen die Stede van Leyden zijnde wederstaen, ende ter neder-getogen zijn geweest. Ende nae dat onse Capiteynen ende knechten, binnen der Stede van Beverwijck gekomen waren, zijn eenighe van hen Supplianten, mitte vergaderinge van die van Alckmaer, ende eenige Dorpen van Vrieslandt gewapender-handt noch gekomen op Heems-kercker-geest, omme onse Capiteynen ende knechten, te wederstaen ende te verdrijven, die wy aldaer gesonden hadden. Alwaer sy oock, tegen den selven gevochten ende nederlage ghehadt hebben, soo dat veele van hen Supplianten in grooten getale, aldaer doodt gebleven zijn.

    Ende die Supplianten, aenghesien heurluyder dwalinghe, groote misdaden ende overhoorigheyt, midtsgaders sekere excessen ende andere misdaden, by hen-luyden in dese commotie ghedaen, zijn aen ons ghekomen, ende hebben ons ootmoedelijkc gebeden, ende doen bidden, henluyden in genade ende gratie, te willen ontfangen, stellende heur-luyder lijven ende goeden in onsen handen, omme gecorrigeert en gestraft te zijn, van heurluyder excessen ende misdaden voorsz, soo ons na gelegentheyt der saken dat goet duncken soude, ende dat gedaen, hebben ons gebeden, mit alle ootmoedigheyt, henluyden te willen vergeven, remitterende ende aboleren, dese heure voorsz misdaden ende excessen, mit daer aen kleeft. Ende henluyden te restitueeren tot heure eere, goede name en fame, ende tot alle heur goeden, ende henluyden daer van te doen expedieren, onse openen brieve van Abolitie in behoorlicke forme. Ende hoewel sy Supplianten, mits doende ende perpetrerende, de mesusen en misdaden voorsz, tegens onsen genadigsten Heere den Roomschen Koning, en onsen herden lieven Neve d Ertz-hertoge Phillips sijnen Soon, verbeurt hebben, heur lijven ende goeden, en alle Privilegien ende Hantvesten.

    Soo ist, dat wy nochtans over-gemerckt, t gunt dat voorsz is, geneygt zijnde ter ootmoediger bede ende supplicatien, willende gratie, genade ende barmhertigheyt presereren, voor rigeur en strengheyt van Justitie. Hebben den voorsz supplianten geremitteert, gequeten ende geaboleert, remitteren, quijten ende aboleren, mit desen onsen jeghenwoordighen Brieve, de voorschreven misdaden, excessen, ende mesusen, mit dat daer aen kleeft, ende uytghesproten mach zijn, midtsgaders alle boeten ende breucken, corporele ende criminele, midts ons, in den name ende als Stadthouder voorschreven, doende ende volkomende die articulen, clausulen ende beternissen, hier nae volghende:

    Eerst, dat die Inghesetenen van Kennemer-landt voorschreven, tot in t ghetale van hondert Persoonen, sullen komen bloots hoofts, barrevoets, elck een wit strocxken in sijn handt, sonder eenigh weer over hen hebbende, voor onse logijs, alhier in de Stede van Haerlem, ende bidden ootmoedelijck op heur knyen, ons als Stadthouder, in den name van de Conincklijcke Majesteyt, ende d Ertz-Hertoghe Phillips sijnen Soon, onsen Neve, omme ghenade ende gratie, van heur misdaet, stellende heur lijven ende goeden in onsen handen, omme ghecorigeert te werden, als t behooren sal. Beloovende in toe-komende tijden, van ghelijcke niet meer te doen, maer voortaen goede ende getrouwe Ondersaten te wesen ende te blijven, der K. Majesteyt, ende den Ertz-hertoghe sijnen Soon voorschreven.

    Item, dat alle Domeynen verpandt ende verset, in handen van den Ingesetenen van Kennemer-landt wesende, het zy op Schout-ambachten, Sluysen, Visscherijen, Erfpachten, ofte andere Officien, hoe die ghenaemt mogen wesen, oft ware die parcelen gheleghen mogen zijn: het zy in handen van eenighe Dorpen, ghemeynen ofte particuliere persoonen, die selve Domeynen ofte Penninghen staende expresse op eenighe Officien, ofte Erf-pachten: sullen aen onsen ghenadighen Heer den Roomschen Koningh ende Hertoghe Phillips sijnen Soon, als Grave van Hollandt, ende Heer van Vrieslandt, vry ende quijt zijn ende blijven. Ende die gene, die daer Brieven af hebben, sullen die terstont overleveren, omme ghescheurt te wesen.

    Item, sullen ons terstondt geven ende betalen, voor een amende profitable, die somme van vijf duysent gouden Andries guldens, oft die waerde daer vooren, ende die terstondt betalen in onsen handen, oft die wy daer toe ordonneren sullen.

    Item, sullen alle heur Privilegien ende Hantvesten leveren ende brenghen, in onsen handen, oft den ghenen, die wy daer toe committeren, omme onse beliefte te doene.

    Item, wy reserveren ende behouden tot onser correctie, vijftigh persoonen, die wy noemen, ofte doen noemen sullen, om onse beliefte daer mede te doene.

    Ende mits volkomende t gunt dat voorschreven es, hebben wy gherestitueert, ende restitueeren midts desen, die selve Supplianten, tot alle heur goeden, roerende ende onroerende, hoe die ghenaemt, oft waer die gheleghen moghen zijn, tot heuren eere, goede name ende fame, in manieren ende alsoo sy waren, voor ende eer sy die voorschreven misdaden, excessen ende mesusen, gheperpetreert ende ghedaen hebben ghehadt, imponerende den Procureur Generael ende allen anderen Officieren, ende Justicieren, ons genadigen Heer s Roomsch Koninghs, ende onsen voorschreven Neve sijnen Soon hier op, een eeuwigh swijghen ende silentium.

    Ontbieden ende bevelen daeromme, onsen lieven ende ghetrouwen den Heere van Champuans ende van Sore, Ridder, Cancelier, ende andere luyden van den grooten Rade van Brabant: den Stadthouder ende luyden van den Rade in Hollandt, Zeelandt, ende Vrieslandt, ende allen anderen Officieren ende Justicieren, ons ghenadighen Heeren des Roomsch Konincks, ende onsen voorschreven Neve sijnen Soon, wien dit aengaen, ofte aennopen mach, ofte heuren Stedehouderen, elcken van hen bysonder, even verre hem dit behoort, dat sy van desen onsen gratie, quijtscheldinghe, remissie, ende abolitie, alsoo ende in der maniere voorschreven, sy doen, ghedogen ende laten den voorschreven Supplianten volkomelijck, rustelijck ende vredelijck ghebruycken ende ghenieten, nu ende tot eeuwighen daghen, sonder hen, oft eenigh van henluyden te doene, ofte laten geschien, in lijve, noch in goede, eenigh arrest, hinder, letsel oft moeyenisse, ter contrarie. Want onse gheliefte sulcks is, ende ghedaen willen hebben.

    Ende ten eynde dat dese saken, vast ende gestadigh blijven, ende ghehouden moghen worden, tot eeuwighen daghen, soo hebben wy onsen zeghel hier aen doen hangen.

    Ghegheven in de Stede van Haerlem, den vijf-en-twintighsten dagh van Meye, in t Jaer duysent vier hondert twee-en-tnegentigh (1492).

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn