Acte van Restitutie der Privilegien ende Hantvesten.

    Alsoo mijnen ghenadighen Heere van Saren, Stadthouder Generael, in t verleenen ende gheven van der Abolitie, by sijnder ghenaden ghedaen ende ghegheven, den Dorpen ende Inghesetenen van Kennemer-landt ende Kennemer-volgh: daer inne ende onder andere mede begrepen zijn die van der Stede van Beverwijck van der commotie ende rebelligheyt onlanghs by henluyden gehanteert, in eenighe articulen ghereserveert heeft, dat die selve sullen alle heur Privilegien ende Hantvesten leveren ende brenghen, in sijner ghenaden handen, ofte den ghenen die hy daer toe committeren soude. Ende oock insghelijcks ghereserveert ende behouden heeft, tot sijnder ghenaden correctie, vijftigh Persoonen, die sijnre ghenaden noemen souden, uyt allen den Dorpen voorschreven, omme in alles sijnre Ghenaden gheliefte daer mede te doen.

    Soo ist, dat mijn ghenadighen Heer van Saren voorschreven, overmidts sekere amende profijtable, die de voorschreven Dorpen sijnre ghenade doen sullen, naer inhoudt seeckere Acte van condemnatie by hen-luyden, ofte t meerendeel van hen-luyden, ghepasseert voor den Hove van Hollandt: ende meer andere redenen sijner Ghenade daer toe porrende, den voorschreven Dorpen van Kennemer-lant ende Kennemer-volgh, ende anderen boven genoemt, gherestitueert, weder verleent ende ghegheven heeft, restitueert, weder verleent ende geeft midts desen, omme van nu voortaen wederomme te ghenruycken, alsulcken Privilegien ende Vryheden, die sijnen Ghenaden hen sullen doen restitueeren, by den Commissarisen by sijner Genaden daer toe ghestelt.

    Ende heeft sijner Ghenade oock den selven Dorpen ende Inwoonderen van dien, verdreghen ende quijt-gheschouden, verdraeght ende schelt quijt mits desen, die electie ende kiesinghe, die sijnre Ghenade hadde moghen doen, ofte doen doen, van den vijftigh ghereserveerde Persoonen voorschreven.

    Ende des heeft mijnen voorschreven ghenadighen Heere van Saren ghereserveert, die rechte principale voorloopers van de voorschreven condemnatie, omme daer af Justitie ghedaen te werden, alsoo nae ghelegentheyt van haer misdaet daer toe dienen sal.

    Aldus gedaen binnen de Stede van Haerlem, opten sevenden dagh vande Maent van Junio, in t Jaer veerthien hondert twee-en-tnegentigh my jegenwoordigh: Onder stont gheteyckent Wijngaerden.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn