Grave Florens neemt die van Aeckersloot, in volle genade aen, met belofte dat sy alle Kennemer-recht en vrydom t’allen tijden sullen ghenieten.

Volgt een tekst in Latijn, die ik even laat zitten. 

Aeckersloot ende Uitgeest zijn over al vry van des Graeflijckheydts tolle.

     Florens Graef van Hollandt, eenen yeghelijck, die onse letteren sullen insien, maken kennelijck: Dat wy aen onse Mannen van Aeckersloot ende Uitgeest, op dat sy haer dies te willigher ende heftigher teghen-stellen den Briefen ende andere onse vyanden, haer-luyder mede-hulpers, ende onse Landt beschermen. Soo hebben wy alle het schot, het welcke sy jaerlijcks tot noch toe, ghewoon zijn ons te gheven, tot die naest-volghende termijn gerelareert. Ende by aldien de tweedracht tusschen ons ende heur-luyde by avonture langer duurde, ende de voorsz. Mannen haer loffelijck in onsen wercken ende dienstigheyt sullen hebben gequeten, dat wy als dan in sulcken gevalle soo veel sullen doen, dat sy voor danckbaer ende aenghenaem sullen moeten houden. Oversulcks ist dat wy hun, met haren eyghen goeden die sy mede leyden van alle eractien van onse tollen in der eeuwigheyt bevrijden, ende ghebieden voor uytghesondert in der eeuwigheydt gehouden te werden. In ghetuygenisse des saecks is, dat wy dit tegenwoordigh schrift, mit onse zeghel hebben doen bevestighen. Ghegeven te Aelberts-bergh, opten anderen dagh van die Octaef van heyligen drie Koningen, in ’t Jaer ons Heeren duysent twee hondert ende ses-en-tseventigh. (1276)  

Extract, uytte tollen des Heeren van Wassenaar.

    Die van Aeckersloot geven altijt een halve stuyver van roer-tol, ende zijn vry van alderhande goedt, behalven van zout, daer af sy geven van elcken schip, ’t zy groot oft kleyn, vier achten-deel zouts, Leydtsche mate.

Vidimus der Stede Haerlem, nopende den Zout-tolle des Burgh-graefs van Leyden.

     Wy Burgermeesteren, Schepenen ende Rade der stede van Haerlem, doen kondt allen luyden: Dat wy ghesien, ghehandelt ende ghelesen hebben, eenen openen Brief gheschreven in Franchijne, uyt-hanghend mit witten Wassen bezegelt, mitten zegelen van wijlen den Edelen, Hoogh-geboren en Vermoghende Heer, Floris Grave van Hollandt, saligher gedachtenisse, gantsch gaef, ende gheheel, sonder eenighe rafure ofte andere vicie. Inhoudende van woorde te woorde als hier naer volght: Floris Grave van Hollandt, die groet die Burgh-graef van Leyden ende sijnen tollenare: Wy doen U dat te verstane, dat die van Aeckersloot voor ons quamen, des Saterdaeghs voore St. Lambrechts-daghe, ende melden dat then heylighen met vier wetachtigher mannen, hare ghebuere: dat sy the Leyden alsse weder t’huys-waert keerden. Dan ghenen goeden tolne waren schuldigh te geldene den Burgh-grave, dan van zoute, ende daer af zijn sy schuldigh vier achten-deele zouts te tolne, ende sullen weder hebben, die acht penninghen, die sy gaven ter Utnaerde, waer by wy u ontbieden, ende willen ’t dat ghyse met dus ghedanen rechte vry laet varen, ende haer borghe quijt scheldet. Dese Brief was ghegheven in ons Heeren Jare twaelf hondert en vijf-en-tachtigh des Sondaghs voor Sinte Lambrechts-misse. Ende want wy Burgermeesteren, Schepenen ende Rade voornoemt, den selven Brief nae collatie daer van gedaen, midt desen Brief daer uyt ghemaeckt by maniere van Vidimus bevonden hebben accorderende. 

So hebben wy den zeghel van saecken der voorsz. stede van Haerlem, hier beneden aen doen hangen, op den 28 dagh in Januario, in ’t Jaer ons Heeren duysent vijf hondert ende acht (1508), nae costume des schrijvens der selver Stede.

________________________________________________________________________________

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn