Hertoge Willems Hantveste.

Wie, ende hoe men die bedichtinghe van den Nieuwen damme, beschouwen sal.

    Willem, Hertoghe van Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, maken kondt allen luyden: Dat wy ghegeven ende geoorloft hebben onsen goeden luyden ghemeenlijck, die onder de Crommenyer-damme ghelandt zijn, zijn sy bedijckt met Somer-dijcken oft onbedijckt, ten waer oft sy bedijckt hadden gheweest, voor ons Heeren ende oude Vaders tijde, Graven van Hollandt, die tot valeur zijn gherustet, daer Godt die Ziele af hebben moet, ende sy des Brieven hadden van onsen Heere voorschreven, die Crommenye over te dijcken. Ende die Dijck sal legghen tusschen den Adderen-bosch, ende dat West-eynde van t Delf-rack, daer t den Heemraets goet dunckt. Ende dien Dijck sullen sy moghen langen ende korten, als t hun goedt ende oirbaer dunckt: Ende daer in te legghen Sluysen, ende te maecken Spoeyen ende Hoofden, nae haer-luyder goedtduncken. Ende die te verlegghen ende veranderen, ende te vernieuwen tot alle tijden, soo wanneer t hen oirbaer sal duncken te wesen, buyten ons versoecken, oft verbeurnisse jeghens ons. Ende desen Dijck, Sluysen ende Spoeyen, ende Hoofden, sal schouwen die Schout van Aeckersloot, die nu es oft naemaels wesen sal, met die drie Heemraden van Aeckersloot, mit eenen Heemraet van Uitgeest, met eenen van Wormer, ende met twee Heemraets van Graft: op die boete, deerste Schouwe van twaelf penninghen goets geldts, ende ter ander Schouwe, op twee Schellinghen; ende waer t ter derder Schouwe niet volmaeckt, soo sal de Schout voorschreven, onse gelt in-legghen, ende daer sullen wy de helft meer, voor-op boeten.

     Voorts soo wat de Heemraets daer op Keuren of wijsen; dat sal recht zijn; Van des, dat den Dijck ende die spoeyen, ende den Hoofden roert, of toe-behooren sal. Ende daer en sullen wij of onse naekomenlingen  niet tegens segghen, nogh gheen man. Ende wy setten hem een hooft-schouwe tot St. Geertruyden-dage, ende tot St.Lamberts-dage: alle jaer te houden. Ende dese Heemraden sullen Kiesen die Schepenen tot elcken Ambacht voorsz. ende sullen ghe-eedt werden van den Schout, die de Schouwe bewaert.

     Voort, sullen wy de Luyden van den Zee-vanck, doen maecken ende houden, dat Zuydt-ende van den Keucken-dijck, gelijck die Noordt-zijde: alsoo als die brieven dat begrijpen, die onsen goeden luyden van Aeckersloot, van Schermer ende anders haer even-knie daer af hebben.

     Voorts, sullen onse goede Luyden voorsz. maken mogen, Sluysen in Schaerdam, soo veel sy willen, ende die leggen, ende te verlegghen; alsoo dick, alst die Heemraets goedt dunckt, ende te beschouwen alst voorsz. is. Ende wy sullen onse goede Luyden voorseydt, mit anders gheen Dijck belasten, noch belasten laten, dan sy nu hebben.

     Voort, soo sal die Visscherije van de Crommenie ons wesen: Maer anders sullen alle Wateren vry wesen, als sy nu zijn.

     Voort, wat Landen gheslaghen worden in den Dijck voorseydt, ende dat Landt daer men den Dijck op leggen sal, dat salmen gelden totten Heemraets schattinghe; Ende dat ghelt ende alle andere ongelt, ende kosten, die hier op, ende omme gedaen sullen werden: sullen die gene gelden, dieder onder gelandt zijn, buyten ouden dijcken, alsoo t voorseydt es, maden madts gelijck. Ende eenigh gheldt dat onsen goeden luyden ons, daer af geven sullen, dat sullen sy betalen meughen, mit xxiiij Vlaemsche grooten voor die Schilt, ende alle payement daer nae. Ende sullen rekenen ende ons betalen meugen, metten ghenen die niet willighlijcken mede gelden willen, ende daer onder ghelandt zijn. Ende waren daer sommighe onwillige, die de mate van heure landen niet over-gheven wouden, soo soude onse Bailliu van Kennemer-landt, die nu is, oft andermaels komen sal, die wy t bevelen midts desen onsen Brieve, dat lant doen meten van onsent weghen; ende onse goede luyden, op dat landt garen, alsoo veel geldts als sy vermoeden, dat daer op behoorde, tot dier tijdt toe, dat het ghemeten ware: ende dan souden sy daer mede betalen, als t voorschreven is, mit gelt, ofte mit rekeninge. Ende om dat wy willen, dat dit stade ende vaste blijve, ende aldus ghedaen werde van den ghenen die daer onder ghelandt zijn. Soo ontbieden wy, ende gebieden hen allen, ende elcken bysonder, dat sy alle saken voorschreven mad made ghelijck, mede wercken, ende gelden, ende voldoen, alsoo voorsz. es, wanter ons landts oirbaer ende de zede grootelijcken aen gheleghen es. Ende waer t datter yemandt afsette ofte belette, oft daer en in niet en dede, dat hy schuldigh waer te doen, ter tijdt toe dat dat werck waer volmaeckt; dat soude wy houden aen sijn lijf ende sijn goedt. Ende lovende hier inne te houden ende te stercken voor ons ende onsen naekommelinghen. In oirconde desen Brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe op Sint Mauritius dagh, in t Jaer ons Heeren 1357.

_________________________________________________________________________________

2000/2003 D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn