Hertoghe Willem last eenen yeghelijcken die onder den Crommenyer-dam ghelandt zijn, hare hoef-slaghen te ontfangen, ende metten ingelanden te gelden.

    Willem, Hertoghe van Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Want onse goede luyden, die de Crommenye ghedijcket hebben, ende jeghens ons ghekocht hebben, groot ghebrech valt, boven onser ordre ende onsen Brieven van den genen, die daer onder ghelandt zijn, ende schuldigh zijn mede te geldene, ende onse wille niet en is, dat die dijckinge by yemandt gelet worde. Soo willen wy ende ontbieden ernstelijcken onsen lieven Neve Janne van Bloys, oft den genen die sijnen Bailliu aldaer is; onser liever Nichte van Doirne, oft die haer Bailliu aen den Hoorn is, Heeren Wouter van Eemskercke, oft die sijn bewarere is, Heeren Gijsbrecht van Apenrode, Bailliu van Kennemer-landt ende West-vriesland, Heeren Janne van Bruelis Bailliu van Medenblicq, ende Coenen Bailliu van Amstel-lande ende Water-lande, oft den genen die Bailliuwen oft bewarers zijn in desen bedrijven voorschreven, oft namaels wesen sullen, ende elcken bysonder , alsoo dicke als sy s vermaent worden van den ghenen, die de Schouwe bewaren van den Dam in der Crommenye, dat ghy alle die gene, die in der Crommenye gelandt zijn, zijn bedijcket met somer-dijcken, oft onghedijcktet, (ten ware oft sy bedijcket hadden geweest, voor ons liefs Heeren ende oude Vaders tijden, Grave Willems, die te Valencijn legget, ende sy des Brieven van hem hadden) zijn sy Papen, wel-gheboren, Poirteren, oft soo wie dat sy zijn, alsulck beveelt, dat sy heure hoefslagh ontfangen, ende dijcken ende gelden van heure landen dat daer onder gelegen es, ende onse Heemraders daer op gekurven hebben, oft kerben sullen, gelijcke dat sy selve van den heuren gelden.

    Voort, soo ontbieden wy u sonderlinge, onse Bailliu van Water-landt, die nu is oft namaels wesen sal, dat ghy die uyt den Zee-banck, alsulck beveelt, dat sy Koecken-dijck ane vanghen, ende dijcken sonder vertreck, die Zuydt-zijde ghelijcke die Noort-zijde: also , alse onse brieven houden. Ende waer yemandt van al dese luyden voorsz. onder wien dat sy geseten zijn, die niet en dede als voorsz. is, ende u eenigh hier in wederseyde, soo bevelen wy u allen, ende elcken bysonder, ende maken u machtigh, dat ghy dier luyde goet, daer gebreck ane ware, ane te tasten ende te verkoopen, ende alsoo veele daer toe doene, dat alle dese poincten gestaen, ende onse Brieve gehouden worden. Ende soo wie ghy die goeden oft landt verkoopt, dien gelooven wy t te waren, gelijck oft wy t selve verkocht hadden, ende daer asgeen ander recht te laten geschien. Voort, soo ontbieden wy u allen voorsz. dat ghy in uwen bedrijve der geenre landt doet meten by de roeden van Aeckersloot, die onder die Crommenye gelandt zijn. Ende dat alsoo beware mit eeden ende mit vroetschappen, dat daer geen subtijlheden in ghevestight en worden. Voort, soo sullen hoef-slaghen den Damme ende de Crommenye ende den Dijcken, die daer toe behooren, die ghene die de Schouwe, daer afschuldigh zijn te bewaren.

    Ende soo wes kost hierom ghedaen werdt, van uwer eenigh van allen, oft die t doen, dat willen wy dat die gene gelden, ende van den heuren neemt, dier ontwilligh in vallen, dier ingelandt zijn, ende ingemeten worden. Ende want wy alle dese voorsz. poincten vaste ende gestade immer gehouden willen hebben, ende in geenre manieren ghebroken van ons, noch van onsen nakomelinghen, onsen goeden luyden ende haren nakomelinghen, soo hebben wy desen Brief bezegelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe op Cecilien-dagh, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert seven-en-tsestigh (1367) _________________________________________________________________________________

2000/2003 D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn