Hertoghe Aelbrechts beslichtighe, tusschen den Steden van Hollandt ende Gornichem, Dorpen Aeckersloot, Uitgeest, ende Wormer ter eenre; ende Dordrecht, nopende der Stapelinge, ter ander zijde.

    Aelbrecht by Gods genade, Phaltz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollant, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Want een gheschille ende twy, langhen tijdt ghestaen heeft ende gheweest is, tusschen onsen goeden Steden, als Haerlem, Delft, Leyden, Alckmaer, Amstelredam, Rotterdam, Schiedam, Sinte Geerden-berghe, Oudewater, Vlaerdinghen, ’s Gravensande, Naerden, Medenblick, Enckhuysen, Briele, ende onse lieve Neve Otto, Heere van Arckel, met sijnre Stede porteren van Gornichem, ende onsen Dorpen, als Aeckersloot, Uitgeest ende Wormer aen d’een zijde, ende onser Stede van Dordrecht aen d’ander zijde, roerende van Stapelinge ende ongelde, die onse Stede van Dordrecht voorsz. onsen Steden ende onser Neve den Heere van Arckel, met sijnre stede van Gornichem, ende onse Dorpen voorsz. eysschende hebben geweest, ende zy onsen Steden, onsen Neve den Heere van Arckel sijnen poorteren van Gornichem, ende onsen Dorpen voorsz. dickwille om opghehouden hebben, binnen onser Stede van Dordrecht, ende buyten op onsen stroom aenghehaelt. Welck geschille ende twy, wy niet langher lijden en wilden, maer zijn des overdraghen, dat wy dat scheyden wilden met onsen Rade, na den Besten, Rechten ende Betoon aen allen zijden. Soo hadden wy onsen Steden voorsz. onsen neve den Heere van Arckel, met sijnre Stede van Gornichem, ende onsen voorsz. Dorpen aen d’een zijde, ende onse Stede van Dordrecht aen d’ander zijde, eenen naem-kondigen dagh geset ende beschreven, dat is te weten, opten Sondagh nae St. Niclaes-dagh lestleden, voor ons ende onsen Rade te komen in den Hage, elckx met sijnen Betoon ende Rechte, daer sy hun mede behelpen wilde. Op welcke dagh onse Stede van Dordrecht voorsz. by ons ende onsen Rade niemant en sonde van harent wegen, met eenighe Betoon, Rechte oft Brieve, daer sy hun mede behelpen wilden, als van den Stapelinge ende ongelde voorschreven. Daer aen de ander zijde onsen Steden, onsen Neve die Heere van Arckel, sijn Stede van Gornichem ende onse Dorpen voorschreven quamen met heuren Brieven, Betoon ende Rechte, daer sy hun mede behelpen wilden, ende bewijsen dat sy totter Stapelinghe ende ongelde voorschreven niet gehouden noch schuldigh en ware te staen. Ende want onse stede van Dordrecht voorschreven den voornoemden dagh die wy hun bescheyden hadden versaten, ende ons ghebodts overhoorigh waren. Soo hebben wy met onsen Rade, ende met goeder voorsienigheydt ghehoort, ende besten onse Boecken ende Registeren, daer wy in ghevonden hebben alsulcke Brieve, als onse Stede van Dordrecht voorschreven hebben mach van onse Voor-vaderen van der Stapelinge ende Ongelde voorsz. ende oock aen de ander zijde, alsulcke Brieven, betoon ende Hantvesten, als onse Steden, onsen Neve die Heere van Arckel, sijn Stede van Gornichem ende onse Dorpen voorsz. van ons ende van onsen Voor-vaderen hebben, ende hebben gevonden met onsen Rade dat onse Steden, onsen Neve die Heere van Arckel, sijn Stede van Gornichem, ende onsen Dorpen alle voor ghenoemt, die oudtste en de beste Brieven, Betoon ende Hantvesten hebben, die men met onser Stede brieve van Dordrecht, die sy hebben van der Stapelinghe ende onghelde voorschreven, met rechte niet dooden en mach. Waerom wy, van onser wetentheyt ende by goetduncken ons Raets ghewijst hebben, ende wijsen mit desen Brieve, voor dat beste recht, alsoo ons dat toe-behoort van onser Heerlijckheydt weghe, dat onse Steden ende heuren mede-poirteren onsen Neve de Heere van Arckel, sijn Stede van Gornichem ende heure mede-poirteren, ende onse Dorpen voorschreven, tot eeuwighen daghen vry ende quijt wesen sullen, van der Stapelinghe voorschreven, ende van allen ongelde hoe dat ghenoemt mach worden, oft wesen, tot eeuwighen daghen van onser Stede van Dordrecht voorschreven. Voort sullen die van Monicken-dam dese vryheydt ghenieten, nae inhoudt heure Hantvesten. Ende ghelooven voor ons ende onsen nakomelinghen, onsen Steden heure mede-poorteren, onsen Neve den Heere van Arckel, sijnre Stede van Gornichem ende heure mede-poirteren, onsen Dorpen voorsz. ende heure alre nakomelingen te houden, en te stercken in der vryhede voorsz. tot eeuwigen dagen, jeghens onse Stede van Dordrecht voorsz. ende jegens eenen yegelijcken, die hun daer in deeren woude, ende waer dat saecke dat onse stede van Dordrecht voorschreven, onsen Steden ende heure mede poirteren, onsen Neve de Heere van Arckel, sijnre Stede van Gornichem, ende heure mede-poorteren, ende onse Dorpen voorschreven, hier-en-boven in eenigher wijs misdeden oft moeyden. Soo geven wy voor onse ende voor onsen nakomelinghen, oorlof ende machte onsen Steden, heure mede-poirteren, onsen Neve de Heere van Arckel, sijnre Stede van Gornichem ende heure mede-poirteren, onse Dorpen alle voorschreven, dat sy dat mit alle heure machte, mit heuren hulperen verhalen moghen, sonder misdoen, oft breucke jeghens ons, ende onsen heerlijckheydt, aen onser Stede van Dordrecht voorsz. heuren mede-poorteren, ende goeden, ende op alle die gene die hem te bate komen; ende wes sy daer in doen, daer sullen wy hun bestandigh en behulpig in wesen, ende helpen uyt-draghen, ende want wy alle dese voorsz. puncten onverbroken ghehouden willen hebben: Soo hebben wy ghelooft ende ghelooven mit desen brieve, voor ons ende voor onsen Naekomelinghen, onse Steden heuren mede-poorteren, onsen Neve de Heere van Arckel, sijnre Stede van Gornichem heuren mede-poorteren, onsen Dorpen voorsz. ende alle heure Naekomelinghen, te houden ende te stercken inder voorsz. vryhede tot eeuwigen daghen in alre mate als voorschreven is. In oirconde desen Brieve bezegelt mit onsen zegele, gedaen ende gegeven inden Haghe op den vijfden dagh nae Jaers-dagh, in ’t Jaer ons Heeren duysent drie hondert tnegentigh (1390) nae den loope van onsen Hove: 

Aeckersloot werdt verlicht in Ryem-tale, ende geconsenteert met vijf Schepenen recht vorderen.

Item: ontrent die selve tijdt (dat is derthien hondert negen-ende tnegentigh)(1399?) dede mijn Heere gratie den Huys-luyden van Aeckersloot, lichte heur ryem-tale, overmits heur armoede wille, sesthien ryemen: alsoo dat sy mijn Heere voortaen dienen sullen met sesthien ryemen in Heervaerden of anderen diensten, behoudelijck mijn Heere sijn bede ende Schot, als die tot desen daghe toe ghestaen hebben, ende daer af hebben sy eenen Brief van mijn Heere, als costumelijcken es. Oock mede dat sy voortaen, met vijf Schepenen alle Recht vorderen sullen metten Schout: ghelijckerwijs als sy te vooren mit acht Schepenen te doen plagen. Ge-extraheert in de Register-Kamere van Hollandt, uytten Register, buyten geteyckent V. staende aldaer Folio iij.xxxiiij. ende is daer mede bevonden t’accorderen opyten xx Junij xbjrj.

By my

Ende was onderteeckent

L. van der Goes.

_________________________________________________________________________________

© 2000/2003  Dé Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn