Hantveste, inhoudende dat die Priester van Aeckersloot die Kercke selver sal bedienen, dat sy een stede-huys moghe doen bouwen, dat alle lant schotbaer sal blijven, en dat alle inwoonderen met haer moeten gelden.

    Phillips by der gratien Goods, Hertoge van Bourgoingne, van Lotheringe, van Brabant ende Limborgh, Grave van Vlaenderen, van Artoys, van Bourgoingne, Palatijn van Heenegouwen, van Hollandt, van Zeelant ende van Namen, Marck-Grave des Heylighen Rijcks, Heere van Vrieslandt, van Salins ende van Mechelen; Doen kondt allen luyden: Hoe dat onse ondersaten van Aecker-sloot, in t consenteren van deser onser bede van tien Jaren, onsen getrouwen Stedehouder van Hollandt, den Heere van Lannoy seeckere puncten ende artijckelen in gheschrifte overghelevert hebben, ons ootmoedelijck biddende dat wy hen die gunnen ende consenteren wilden, welcke puncten ende artijckelen, onse voorsz. Stedehouder overghebracht heeft, onsen lieven ende gheminden Soon den Grave van Charolois, die wy last ende macht gegeven hebben die voorschreven bede van onsen wegen te eysschen, ende op alle puncten in onsen name te voorsien ende te ordineren. Ende nae dat by onsen voorsz. seer lieven ende geminden Soon, by rijpheyt van Rade, de voorsz. puncten ende artijckelen, deur-ghesien ende overgheweghen zijn; soo hebben wy onsen gemeenen ondersaten van Aeckersloot gegonnen ende geconsenteert, gonnen ende consenteren mit desen onsen Brieve, sulcke poincten als hier na volghen: Eerst, alsoo wy als Grave van Hollant, Patroon ende Collatoir zijn van der Kercke tot Aeckersloot, soo ghelooven wy voor ons ende onsen erven, die voorsz. Kercke voortaen niemandt te gheven; dan die ghenen, diese selbe bedienen sullen, ten waer dat die geene, die wy ofte onsen erven die selbe Kercke gheven sullen, die niet bedienen en woude, ende soo sal hy dan ghehouden wesen, eenen goeden rechtelijcken Priester, nut ende bequaem daer toe wesende, te stellen, ende die voorschreven Kercke te bewaren ende bedienen, soo dat sy moghelijck daer mede te vreden ende wel bewaert sullen wesen. 

    Item: want veel ghebrecks valt van dat men binnen Aeckersloot te rechte sit nae-middaghe daer die Schouten van Aeckersloot hier voortijts veel hun selven inne ghesocht hebben, om haer Bier te bet te slijten. Soo ist, dat wy dien van Aeckersloot gheoorlooft ende gheconsenteert hebben, oorlooven ende consenteren mit desen onsen Brieve: dat sy een Stedehuys moghen doen maecken, daer hun dat nutste sal ducken te wesen, daermen van onsen weghen Recht doen ende Vierschhaer houden sal: mit voorwaerden, dat onse Schout ende Schepenen van Aeckersloot inder tijdt wesende, t recht beginnen sullen voor middaghe, ende dat uyt sitten, ter tijdt toe dattet voleyndt sal wesen. 

    Item: ten derden male, hebben wy dien van Aeckersloot ghegonnen ende gheconsenteert, gonnen ende consenteeren mit desen onsen Brieve, dat alle landt gheleghen binnen Aeckersloot dat nu ter tijdt schotbaer is: dat, dat Schotbaer blijve ende nae avenant tot onser bede gelden ende contribueeren sal, den tijdt van dese onse teghenwoordigher bede, van thien Jaeren durende. 

    Ende ten vierden male, alsoo eenighe van onsen ondersaten van Aeckersloot somtijdts anders waer mitter woone varen, soo ist dat wy hun-luyden ghegonnen ende gheconsenteert hebben, gonnen ende consenteeren mit desen onsen Brieve, dat alle die ghene die nu ter tijdt binnen Aeckersloot woonen, dat die mit hun-luyden ghelden ende contribueeren sullen na grootheydt van hare goede ende nerghent anders, den tijdt van deser onser bede durende: Alle dingh sonder arghelist. Ende want wy dien van Aeckersloot, alle dese voorschreven poincten ghelooft hebben te houden, ende te doen houden, alle voorschreven is. Soo hebben wy in kennisse der waerheydt, onsen zeghel aen doen hanghen. Ghegeven op den vier-en-twintighsten dagh van september, in het Jaer ons Heeren duysendt vier hondert ende twee-en-tsestigh (1462). Ende was bezeghelt met een zeghel van roodt Was, hangende aen een breede fransijnen staert. Ende op de plijcque stondt: By mijnen Heere den Hartoge ter relatie van sijnen Stedehouder van Hollandt.

Aldus ghecopieert op den 27 September, 1651.

By my,   C.V. Stierp Not. Public. 

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn