Hantveste, den Dorpe van Uitgeest verleent,

 

Van met vijf Schepenen recht te mogen sitten.

    Aelbrecht by Godt’s ghenade, Phalz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Want die gemeene Buyre ende Huysluyden van Uitgeest, voor dese tijdt onsen Voor-vaderen bij tijden Graven van Hollandt, ende ons altoos schuldigh geweest hebben te dienen met twee-en-dertigh ryemen, en volck naer der ryemtale, als gewoonlijck is in onsen lande van Kennemer-landt, als onse Voor-vaderen, ende wy openbaer dienste geboden hebben, ende Huysluyde van Uitgeest voorschreven, alsoo veele in onsen Steden poorteren gheworden, ende onder ander Heeren metter woon ghevaren zijn, ende alsoo grootelijcken vermindert, dat sy ons ende onsen naekomelinghen, in onsen Heervaert ende dienste, mit soo veel volcks niet dienen en moghen. 

    Soo hebben wy onse ghenade tot hunwaert ghekeert, ende de voorschreven dienste van der ryemtale verlicht ende ghegheven, ende gheven mit desen Brieve, dat sy ons ende onse nakommelinghen tot eeuwigen daghen  dienen sullen, in onsen Heervaerden ende andere dienste, als wy oft onse nakomelinghen openbaer heervaerde gebieden sullen in onsen lande voorschreven, mit sesthien Ryemen, ende also veel volcks als daer toe behooren na der Ryemtale.

    Oock mede, hebben wy om onser bure voorschreven armoede wille ende mereren kosten te schouwen, den selven sulcken gratie ghedaen, dat sy voortaen tot eeuwighen daghen in heuren bedrijve niet meer hebben en sullen, dan vijf Schepenen, die met onsen Schout van Uitgeest recht doen sullen ende pleghen, als ghewoonlijck is. Ende willen dat recht vast ende ghestade zy, in alre manieren, oft daer acht Schepenen by geweest hadden. 

    Ende ontbieden onsen Schout van Uitgeest, die nu is oft naemaels wesen sal, dat hy metten vijf Schepenen voorsz. voortaenrecht doen sal, ende pleghe sonder meer Schepenen daer by te begeeren, ende dat voordere als ghewoonlijck is. 

   Ende hier voor hebben sy ons ghegheven by hande ons ghetrouwen Thresorier des Domproost van Utrecht, dier ons goede bewijsinge af doen sal, hondert acht-en-twintigh Hollandtsche Schilden, ende scheldense daer af quijt, behoudelijck ons onse bede, ende ons schots, als ’t tot desen daghe toe ghestaen heeft. In oirconden desen Brieve met onsen zeghele doen zeghelen. Ghegheven in den Hage des Saterdaeghs na Jaers-dagh, in ’t Jaer ons Heeren duysent drie hondert acht-en-tneghentigh (1398), nae den loope van onsen Hove. 

_________________________________________________________________________________

© 2000/2003  Dé Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn