Heer Gerrit van Eemskerck werdt verlyet met die Ambochts-heerlijckheit van Uitgeest.

    Jacoba, & c. Doen kondt allen luyden: Dat wy verkocht ende verlyet hebben, onsen geminde Heer Gerrit van Eemskerck, Ridder, die Ambocht-heerschip, ende daghelijcks gherecht van onsen Dorpe van Uitgeest, mit thien pont s Jaers tot tween Jaren, ende vijfthien pondt ten derden Jare, mitte helft van der breucken, ende anders in allen manieren als die Ambochts-heeren gemeenelijck in onsen lande van kennemer-lant hebben, te houden van ons, ende van onsen naekomelinghen Heere Gerrit voornoemt, ende sijnen naekomelingen, tot eenen onverstreffelijcken leen. Ende want ons Heere Gerrit voornoemt, hier over uyt-ghereyckt, ende wel betaelt heeft, die somma van veerthien honder goude Hollandtsche Schilden, sulcker als laetst in onser munte van Dordrecht gheslaghen zijn, daer wy hun af quijt schelden. Soo zijn t voorwaerden dat wy desen voorschreven Ambochts-heerschip, ende Renten mit heuren toe-behooren, als voorschreven is, binnen die drie naestkomende jaren, weder lossenen, of doen lossenen sullen moghen, of wy willen met veerthien hondert Schilden, als voorschreven staen, op payement heurer waerde, sonder eenigh arghelist. Te verheer ghewaden als dit voorschreven Leen versterft, mit eenen Rooden Sperwer. Praefentibus Iohan Heer van Montfoorde onsen Thresorier, die Heere van Culenburgh, etc. In oirconde hebben wy onsen zeghel hier aen doen hangen. Gegeven tot Middelburgh opten derden dagh in Augusta, in t jaer ons Heeren duysent vier hondert ende seventhien. (1417)

Maer dit boven-staende Verly, is mette af-lossinghe vernietight.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn