Hertoghe Aelbrecht mindert die van Limmen haer Riemtalinge, ende oorloft den Schout al daer met vijf Schepenen Recht te doen.

Aelbrecht by Godts ghenade, Phalz-grave opten Rhijn, Hertoge in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Dat die ghemeene Buren ende Huysluyden van Limmen voor dese tijdt, onsen Voor-vaderen, by tijden Graven van Hollant, ende ons altoos schuldigh hebben geweest, te dienen met een-en-twintigh Riemen, ende volck nae der Riemtale, als gewoonlijck is in onsen lande van Kennemer-landt, als onse Voor-vaderen, ende wy openbaer dienst gheboden hadden. Ende die buyrluyden van Limmen voorschreven, alsoo veele in onse Steden poorteren geworden, ende alsoo onder andere Heeren mitter woon gevaren zijn, ende also grootelijck vermindert, dat sy ons ende onse nakomelingen, in onse Heervaerden ende diensten, mit alsoo veel volcks niet dienen en mogen, als tot haer toe ghedaen hebben. Soo hebben wy onse ghenade tot hunwaert ghekeert, ende de voorsz. dienste van de Riemtalen verlicht ende ghegeven, ende geven mit desen Brieve, dat sy ons ende onsen nakomelingen voortaen tot eeuwighen daghen dienen sullen, in onse Heervaerden ende andere diensten, als wy oft onse nakomelingen openbaer Heerbaerde ghebieden sullen, in onsen Lande voorsz., mit thien Riemen, ende alsoo veel mannen als daer toe behooren, na den Riemtale.

Oock mede hebben wy om onser buyren voorsz. armoede wille, ende meeren kost te schuwen, de selven sulcke gratie gedaen, dat sy voortaen tot eeuwigen dagen in heuren bedrijve niet meer hebben en sullen dan vijf Schepenen, die met onse Schout van Limmen Recht doen sullen ende plegen, als gewoonlijck es: ende willen dat dat recht vast ende stade zy, in alre maniere, als oft daer acht Schepenen by geweest hadden. Ende ontbieden onsen Schout van Limmen, die nu is, of namaels wesen sal, dat hy metten vijf Schepepen daer by te begheeren, Recht vordere als ghewoonlijck is: ende hier voor hebben sy ons gegeven, by handen ons getrouwen Thresorier, den Domproost van Utrecht die er ons goede bewijsinghe af sal doen, tsestigh Hollantsche Schilden, ende scheldense daer af quijte.

In oirconde desen brieve met onsen zegele doen bezegelen. Gegeven in den Hage sesthien dagen in Octob. in t Jaer ons Heeren 1397.

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn