Octroy van de uytwateringe der Duynen.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Holland ende West-Vrieslandt, representerende den Staten van den selven Lande, doen weten: Alsoo Jr. Daniel de Harteyng, Heer van Marquette, Lieutenant Generaal van de Cavaillerije der Vereenighde Nederlanden: Mitsgaders de Regierders van den Dorpen van Limmen, Aeckersloot ende Backum, ons verthoont hebben, hoe dat de voorsz. Heere van Marquette by koope verkreghen hadde, het huys van Eemskercke, nu genaemt ’t Huys te Marquette, mette goederen van dien, daer toe onder anderen specterende waren, de Duynen ende Wildernisse, streckende ten Westen van de Duynen vande Graeflijckheydt van Hollandt af, totte Duynen vande Heerlickheydt van Egmond, tusschen den selven Heere van Marquette, als Impt. ter eenre, ende de Regeerders der voorschreven Dorpen gedns in ’t selve kas ter andere zijde, Proces ende questie ontstaen was gheweest, in kas van mainctenue voor den hooghen Rade, ter sake van het Duyn-val, ofte het Duyn-water der voorschreven Duynen, ende de greppelen tot exonoratie van dien by de voorschreven Heere van Marquette gedaen maecken. Welcke questie eyndelick door inductie ende tusschen-spreecken van de Heeren Burghermeesteren der Steden van Haerlem ende Alckmaer waren ter nedergheleydt; ende de Supplianten alhier ghesamenlick verarcordeert; als datter een bequame water-loosinghe soude worden ghemaeckt. Daer op de Beecken van de voorsz. Duynen achter Castricum ende Backum souden uytwateren, leydende ’t selve water tusschen twee Kadijcken, tot inde Uitgeester-meer, ende Schermer: als, al naerder mochten blijcken by den accoorde, dat daer van ware, In date den in Mey, Anno xbjc derthien, ons vertoont.  Daer inne pertijen hen-luyden hinc inde by den voorschreven hooghen Rade goedtwillighlicken hadden laten condemmeren. Ende alsoo die voorschreven geconcipieerde water-loosinghe geleyt, ofte ghemaeckt soude moeten worden, ende haer loop hebben voor veel ende verscheyden particuliere Landen, diversche eyghenaers toe-komende, doch al-te samen gelegen inde gemeene polder der voorsz. drie Dorpen met den aenkleven van dien. Ende dat sy Supplianten beducht waren, dat enighe van de voorsz. particuliere eygenaers henluyden jeghens het maken ofte leggen van de voorsz. water-loosinghe (daer aen het gemeene welvaert van de voorsz. drie Dorpen, die daer door van het overvallen van ’t voorsz. Duynwater ontlast ende bevrijt souden werden, grootelijck was ghelegen) souden willen oft moghen opposeren, ende sulcks soecken beletten. Versochten sy Suppliantenn gesamenderhandt seer reverentelijck, dat het ons gheliefde henluyden te octroyeren, de voorschreven waterloosinghe, ter gedestineerder plaetse te mogen leggen ende maken, ende daer toe mede te moghen imployeren der voorsz. particuliere Eygenaren landen ende gronden, midts den selven opleggende ende betalende de waerde van dien tot taxatie van den Gerechten van de Dorpen daer onder, ofte in wiens jurisdictie der voorschreven Landen respectieve ghelegen souden wesen.

     Item, om op de voorsz. waterloosinge ende onderhoudinge van dien, te mogen maken ende leggen, soodanige Schouwen, Keuren ende Ordonnantien, als sy souden bevinden te behooren, sulcks dat een yeghelijck van de particuliere Eyghenaers ofte Bruyckers ghelegen aen de voorsz. waterloosinge, ghehouden souden zijn de voorsz. waterloosinghe jaerlijcks te houden uyt der voorsz. Keuren ende Schouwen, oock mede te onderhouden elcks die hecken staende, ofte die gheset souden werden op ofte tusschen die voorsz. particuliere landen, midts dat de ghemeene Molen-meesteres ghehouden souden wesen, voor de eerste reyse, die selve hecken goet ende sterck te maken. 

    Item, dat de onkosten van de Keuren ende Schouwen, souden gedragen werden, tot kosten van den ghemeenen Polder, op sulcken voet ende Ordonnantien als alle onkosten van de Keuren ende Schouwen over die voorsz. ghemeenen Polder worden ghedragen. Ende dat de onwillighe by de selve Molen-meesters, tot betalinge van de voorsz. ongelden souden mogen werden gheconstringeert, met alsulcke middelen, ende op alsulcken voet ende ordonnantien, als alle d’onkosten in ’t setten van de twee acht-kante water-molens, staende op de voorsz. Polder, gedragen ende betaelt waren. Ende hen Supplianten daer van te verleenen behoorlijcke Brieven van Octroye. 

    Soo ist, dat wy de saecke ende versoeck voorsz. overghemerckt, ende ghenegen wesende ter bede van de Supplianten, de selve uyt onser rechter wetenschap, volkomen macht ende authoriteyt geconsenteert, geaccordeert ende gheoctroyeert hebben, consenteren, accorderen ende octroyeren by desen, de voorschreven waterloosinghe ter ghedestineerder plaetse te moghen legghen ende maken, ende daer toe te moghen omployeren der particuliere Eyghenaren landen en gronden, diese daer toe noodigh sullen hebben, midts den selven respective opleggende, ende betalende de waerde van dien, tot tauxatie van de Gherechten van den Dorpen daer onder, ofte in wiens Jurisdictie de voorschreven Landen gheleghen sullen wesen. Octroyerende mede de Supplianten, omme op de voorsz. waterloosinghe, ende onderhoudinghe van dien te mogen maken, ende leggen soodanighe Schouwen, Keuren ende Ordonnantien, als sy bevinden sullen te behooren, sulcks dat de particuliere Eyghenaers ofte Bruyckers gheleghen aen de voorschreven waterloosinghe, ghehouden sullen zijn de voorschreven waterloosinghe jaerlijcks te houden uyt der voorschreven Keuren ende Schouwen, als mede elcks te onderhouden de hecken staende, ofte die geset sullen worden op ofte tusschen de particuliere landen, midts dat de ghemeene Molen-meesters ghehouden sullen wesen, voor de eerste reyse de selve hecken goet ende sterck te doen maken: ende dat die onkosten van de Keuren ende Schouwen sullen ghedragen werden, tot koste van den ghemeenen Polder, op sulcken voet ende Ordonnatie, als alle onkosten van de Keuren ende Schouwen over de voorschreven ghemeenen Polder ghedraghen worden, authoriserende mede de Supplianten, de onwillige by den voorschreven Molen-meesters tot betalinge van de voorschreven ongelden te moghen doen constringeren, met alsulcke middelen ende op al sulcken voet ende Ordonnantie, als d’onkosten in ’t setten van de twee acht-kante Water-molens, staende op de voorschreven Polder, ghedraghen ende betaelt waren. Ende ten eynde de Supplianten desen onsen consente, accoorde ende octroye mogen genieten, als naer behooren. Lasten ende ordonneren wy allen ende eenen yeghelijcken, onse Officieren, Justicieren ende Ondersaten, die desen raken, ofte aengaen sal moghen, datse den Supplianten van desen onsen Octroyen, ende allen leden ende puncten van dien: doen, laten ende ghedogen rustelijck, bredelijck ende volkomentlijck genieten ende gebruycken, sonder den Supplianten te doen, oft gehengen gedaen te worden, eenigh hinder, belet, oft moeyenisse ter contrarie. 

    Ghegeven in den Hage onder onsen grooten zegel hier aen gehangen, opten elfden dagh van November, in ’t Jaer ons Heeren ende Salighmakers, duysent seshondert ende derthien, ende was ondertekent I. van Oldenbarnevelt, opte Plijcke van ’t gemeldte Octroye stondt: Ter ordonnantie van den Staten, ende was betekent A. Duyck.   

_________________________________________________________________________________

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn