Octroy, om te moghen ontfanghen een Duyt van de gulden, van de eygen-verkochte Landen in Limmer-ban gheleghen.

     De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven Lande, doen weten: Alsoo ons vertoont is by de Kerck-meesteren van Limmem, hoe dat haer Supplianten opten veerthienden Januarij 1648 by ons was gelast uyt hunne Kercke middelen tot onderhoudt van Abraham van den Bergh, haren ouden Predicant, die Emeritus was ghestelt, jaerlijcks soo langhe hy leeft, te betalen twee hondert gulden, ’t welck by ons verstaen was te konnen komen uyt de verkoopinghe van eenighe van de Kercke landen, ende penningen daer van procederende, op ’t ghemeene Landt souden werden uytghestelt. Soo hadden sy Supplianten omme de voorsz. Kercke niet t’eenemael te ontblooten van de vaste goederen, metten Schout ende Schepenen van Limmen in  deliberatie ghenomen, oft men ten dienste van de Kercke, ofte tot onderhoudt van den selven ouden Predicant met ons consent niet souden konnen vinden, dat by de koopers van vaste goederen, die by openbare opveylinghe binnen Limmen gheleghen verkocht werden, van yder gulden twee penninghen souden moeten werden betaelt, mits ’t selve van de winkoop verminderende, ende eyndelijck goedt gevonden by den Schout, Schepenen ende geburen van Limmen sulcks van ons te versoecken. In ghevolghe van het welcke sy Supplianten ootmoedelijck versochten, dat het ons gheliefden de Supplianten te autoriseeren, omme van de Koopers van de vaste goederen by openbare opveylinghe verkocht werdende te moghen ontfanghen, ter behoeve als vooren, twee penninghen of een Duyt van yder gulden, Ende daer beneffens oock, dat sy eenige van de ongelegenste partijtjes Lants, de Kercke toebehoorende, ende minst in huyr geldende, souden moghen verkoopen, omme met de penninghen daer van procederende, te vervallen de achterstallige lasten, daer de voorschreven Kercke mede was beswaert, ende voorts in supplement van den voorschreven ouden Predicant noch souden komen te verschijnen. 

    Soo ist, dat wy saecke ende ’t versoeck voorschreven over-ghemerckt hebbende, ende gheneghen wesende ter bede van de Supplianten, de selve gheconsenteert, gheoctroyeert ende gheauthoriseert hebben, consenteren, octroyeren, ende authoriseren midts desen, dat sy luyden van yder gulden van de openbare verkoopinghe der vaste goederen tot Limmen gheleghen, ende den Inghesetenen aldaer toe-behorende, sullen moghen ghenieten eenen duyt, ende dat het selve aen den winkoop der voorsz. verkochte goederen sal werden vermindert. Authoriserende wijders de Suppl: omme ten overstaen van yemant van onse Gecomm: Raden in West-Vrieslandt ende den Noorder-quartiere te moghen verkoopen  eenige van de ongheleghenste partijtjes van de Kercke Landen, midts dat de Penninghen daer van te procederen sullen werden beleydt op een van des gemeene Landts Comptoiren in den ghemelten quartiere, ende aldaer blijven van soodanighen nature als de voorsz. Landen zijn. Ende dat het inkomen soo van de voorsz. Duyt, als den Interest, ofte jaerlijcksche renten van de Koop-penninghen der voorsz. Kercke landen tot geenen anderen eynde, als tot verval van onderhoudt van den voornoemden ouden Predicant ende der Kercken lasten sullen werden ghebruyckt: Ende ten eynde de Supplianten desen onsen consente ende Octroye mogen genieten, als naer behooren, Lasten ende ordonneren wy allen ende eenen yeghelijcken hen hier naer te reguleren, sonder aenden Supplianten te doen, ofte gehenghen ghedaen te werden eenigh hinder, letsel ofte moeyenisse ter contrarie. Ghegeven in den Haghe, onder onsen grootten Zegele hier aen ghehanghen op den x Maert, in ’t Jaer ons Heeren duysent ses hondert acht-en-veertigh (1648),  ende was onderteyckent I. Cats, v.

Op de plijcke stondt: Ter ordonnantie van de Staten, ende was onderteyckent Herbert van Beaumont.

_________________________________________________________________________________

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn