Handtveste van den Boeckelredijck.

   Wy Floris Grave van Hollant, maecken kondt allen luyden, die desen Brief sullen sien: Dat een Dam of een Dijck, geset of ghedijckt is, in onsen Ambachte, tusschen onse Stede van Alckmaer ende Boeckel, by den gemeenen consente ende wille der Heemraden van onsen Lande van Kennemerlandt, ende dat om oirtbaerheydt des landts voorschreven. Soo verleenen wy midtsdesen Brieve ende willen, dat die voorseyde Dijck, staende blijven sal, in sijne stede voorschreven: Een waer, dat die met voorsienighen Rade der Heemraden van onsen voorschreven Lande verleydt worde. Willen dat desen voorsz. Dijck sullen houden ende dijcken; dat is die daer onder ghelandt zijn geheel ende ongequetst. Gegeven des Saterdaeghs nae onser Vrouwen-dagh Affumptie, in t Jaer ons Heeren, duysent twee hondert ende tachtigh (1280).

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn