Handveste die van Heyloo verleent,

Dat alle landt in den selven banne gelegen altijt schot gelden sal.

     Wy Willem Grave van Hollandt, Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, maecken kondt allen luyden: Dat wy onsen luyden, woonende in den Ambachte van Heyloo, sulcke gratie ghedaen hebben, ende sulck recht gegeven hebben, dat alle landt dat in den banne van Heyloo gheleghen is, ende nu schotbaer is, of naemaels schotbaer worden sal, dat al dat landt altijdt schotbaer blijven sal. In oirconde dese Brief bezeghelt met onsen Zegele. Ghegeven in den Haghe op Sinte Laurens avondt, in t Jaer ons Heeren, duysent drie hondert twee-en-dertigh. (1332)

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn