Handtveste die van Bergen, Heyloo, Oesdom ende Limmen ghegheven:

Datmen een man houden mach te recht te brengen, die borghe setten mach.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phaltz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Dat wy in voortijden, onsen goeden luyden gemeenlijck gheseten in Kennemerlandt buyten vryen Steden, Hantvesten gegeven hebben. Inhoudende dat soo wie van hunluyden aenghesproken worde van breucken, ende hy hem verberghen mochte, alsoo goedt als sijn lijf ende sijn goedt waren, dat men die Borchtocht, van hun nemen soude, van onsent wegen, of men woude. 

    Soo hebben wy onsen goeden luyden, geseten in den Ambachten van Bergen, van Heyloo, van Oesdom ende van Limmen, om goeden diensten wille, die sy ons ghedaen hebben, ende om dat sy tot onsen dienste, ende in betalinge van onsen bede altoos bereydt hebben gheweest, die voorschreven Hantvesten verklaert ende verbetert. Ende hebben hun-luyden die nu in den voorschreven Ambochten gheseten zijn, ofte namaels daer sitten ende woonen sullen, ghegeven, ende geven mit desen Brieve, voor ons ende voor onsen nakomelinghen.

     Alsoo waer dat sake, dat yemant van hun-luyden van onsen wegen aengesproken worde van breucken, ende hy borge stellen mochte, voor soo veel als sijn lijf ende sijn goedt waerdigh is, dat men dan die borgh-tochte van hun nemen sal van onsent wegen, alsoo verre, als de selfde betichtige, borghe setten wille terechte te komen, van sijnre breucken. Ende waer dat sake dat onsen Bailliu, ofte Rechter, die borghe-tochte niet aennemen en wilde van onsen weghen. Soo sullen dan die Buren den betichtige mogen houden ter naester Operschaer terechte te brengen, sonder daer aen yets te misdoen, ofte te verbeuren, jegens ons, oft yemant van onsent wegen. Ende want wy dese poincten, voor ons ende onsen nakomelinghen vaste ende ghestade houden willen, ende ghehouden willen hebben, onsen goeden luyden gheseten in den Ambochten voorschreven, oft naemaels daer woonen ende sitten sullen tot eeuwighen daghen: soo hebben wy desen Brief bezegelt, mit onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe op den sevenden dagh in December, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende een (1401).

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn