Hertoge Johan verleent Willem vander Coulster, metten Ambochte van Heyloo ende Oesdom.

     Johan, Hertoghe van Beyeren, etc. doen kondt allen luyden: Dat Willem vander Coulster van ons te leen ontfangen heeft, dat Ambocht van Heyloo ende van Oesdom, met Wint ende Griente, ende met alle sijne toebehooren, ghelijck sijn Brieven ende Hantveste, die hy van der Graeflijckheydt daer af heeft, begrijpen ende inhouden, des wy om goede gunste ende liefde wille, die wy tot onsen lieven ende gheminden Willem woorschreven hebben, den selven Willem ghegonnen ende ghegheven hebben, gonnen ende geven mit desen Brieve, dat niemandt van onse Ondersaten, van Heyloo ende van Oesdom malen en sullen, dan tot sijnre meulen, ten waer dat sy bewijsen mochten, met goeden Knapen, dat hen die Meulenaer t heur niet en gave, soo moghen onse Ondersaten, dan malen soo waer sy willen, ter tijdt toe dat hem Willem voorschreven, oft sijnen Erven dat hebben doen beteren, ende dan sullen sy daer weder malen, op Willems Meulen voorsz. op een boete van thien ponden, dat sy nergens anders en malen dan tot Willems Meulen voorsz. in der maniere dat voorsz. staet. 

    In oorconde desen brieven bezegelt met onsen zegele. Gegeven in den Haghe twintigh dagen in Augusto, in t Jaer ons Heeren, duysent vier hondert twee-en-twintigh (1422).

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn