Die Buren van Oesdom mogen den Aenwerp scheyden, gelijck haren anderen Landen.

    Johan, &c. doen kondt, allen luyden: dat Willem vander Coulster mit sijnen wijve aen die eene zijde, ende die Buren van Oesdom, aen die ander zijde, lange tijdt twistachtigh geweest zijn: om eens aenworps wille, geheeten Alpendijck ende Hooge-Veen. Ende sy des onderlinge alsoo eens geworden zijn, dat hen beyden daer aen genoeght. 

    Soo hebben wu daerom by goetduncken Willems voorsz. den Buren voorsz. gegunnet, ende gunnen mits desen brieve: dat sy voortaen, tot eeuwigen dagen den voorsz. Aenwerp sullen moghen bruycken, schiften ende scheyden: ghelijcken anderen heuren eygen landen, die sy nu ter tijdt bruycken. Sonder arglist. 

    In oorconde desen brieve bezegelt met onsen zegele. Ghegeven in den Haghe den 21 dagh in Augusto, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert drie-en-twintigh (1423).

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn