Coninck Philips confirmeert de geinfereerde Privilegien ten versoecke van Schorel, Bergen, Heyloo, Limmen en Graft, mit het Zuyt-eynde vande Schermer.

    Philips by der gratie Gods, Coning van Castilien, van Leon, van Arragon, van Navarre, van Napels, van Sicilien , van Majorcke, van Sardinien, vanden Eylanden Indien, ende vasten lande der Zee Oceane, Ertz-hertoghe van Oostenrijcke, Hertoghe van Bourgondien, van Lothrijck, van Brabant, van Limburgh, van Luxemburg, van Gelre, ende van Milanen, Grave van Hapsbourgh, van Vlaenderen, van Arthoys, van Bourgondien, Phals-Grave van Thirol, ende van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, van Namen ende van Zutphen, Prince van Swabe, Marck-Grave des Heylighs Rijcks, Heere van Vrieslandt, van Salyns, van Mechelen, vande Stadt, Steden ende Landen van Utrecht, Over-Yssel en Groningen, ende Dominateur in Asie ende Afriken, allen den genen, die desen jegenwoordigen sullen sien: Saluyt: Wy hebben ontfanghen d’ootmoedighe Supplicatie van den ghemeynen inghesetenen van den Dorpen ende Parochien van Schoorel, Bergen, Heyloo, Limmen ende Graft, mit het Zuyd-eynde van Schermer, ondersaten van onse Lande van Kennemerlandt ende Kennemer-volghe, gheleghen binnen onsen Graefschappe van Hollant. Inhoudende, hoe dat deselve supplianten, by wijlen hoogher memorien, Graven en Gravinnen van Hollant, onse voorsaten zaliger ghedachten, overmits menighe ghetrouwe diensten, by henluyden in voorleden tijden ghedaen, versien sijn gheweest, van diversche Privilegien, vryheden ende liberteyten, by den welcken onder meer andere poincten, hen-luyden geoctroyeert ende gewilkeurt is; dat sy van allen tollen ende waeg-gelt van Hollant en Zeelandt vry en exempt zijn, ende dat gheen Schoutet noch Priester binnen de voorsz. Parochien van Kennemerlant ende Kennemervolgh, geen Bier en moghen verkoopen, noch herberghe houden, als ’t naeder blijcken mach, by de copien Authentijcque, van de selve Privilegien, daer van ’t inhouden alhier volghe, van woorde te woorde. Dewelcke alsoo deselve onder de generale Privilegien ghedruckt zijn, werden hier maer aenghewesen: Eerst, het Privilegie van Vrouw Jacoba van Ieperen, in data den elfden April 1426. staende pag. 38. Het tweede, van Hertoghe Aelbrecht van den Jare 1389. staende pag. 20. Het derde, van Hertoghe Willem in date den vier-en-twintighsten dagh in Maerte, 1404. staende pag. 23. Ende Laetstelijck d’Abolutie des Hertoghen van Saren in date den 7 Junij 1492. staende pag 57. Van welcke Privilegien ende vryheden van Tol ende Waegh-ghelt, daer sy Supplianten niet en laten weghen, den selven Supplianten ende heur-luyden voorsaten behoorlijck ghebruyckt hebben, ende daer af sy noch teghenwoordelijck, meest in alle Steden ende plaetsen van onse Tollen van Hollanst ende Zeelandt te water ende te Lande vredelijck ghebruycken ende ghenietende zijn. Dan dat alleenlijck den pachters van den Tol ende Waegh-ghelt tot Alckmaer, binnen seeckeren tijdt herwaerts, hem gheingereert hebben van den Inghesetenen der voorschreven Parochien van Schoorel, Bergen, Heyloo, ende Limmen supplianten, Tol ende Waegh-gelt t’exigeeren, ende dat die Pachters van de Tol tot Haerlem, ende ter Gouda, tegen den Inghesetenen vande voorsz. Parochien van Graft, oock Supplianten, hen gevordert hebben, ghelijcke exactie voort te stellen, hoewel nochtans de selve Inghesetene van Graft, in alle andere Steden ende plaetsen, van onse tollen van Hollandt ende Zeelandt, als tot Gornichem, Alckmaer ende Armuyden (achtervolghende haer-luyder voorschreven Privilegien) daer af vry gehouden worden. By welcken onbehoorlijcken voorstelle, die Supplianten geschapen souden zijn, van heure voorschreven deughdelijcke Privilegien ghefrustreert te worden. Ende ter oorsake van dien, diversche processen ende querelen moeten sustineren, ’t heur-luyden grooten verdriete, ende geheele desolatie: om ’t welck te verhoeden, soo hebben sy-luyden in alle ootmoet, ons ghebeden, dat gemerckt de voorschreven Privilegien, by onse Voorsaten verleent zijn geweest, uyt favorable saken, overmidts die goede ghetrouwe diensten, by den Ondersaten van onsen voorschreven lande van Kennemer-landt ende Kennemer-volgh, in voorleden tijden onsen Voorsaten ghedaen, daer inne sy Supplianten vyerige begeerte hebben te continueeren (alsoo sy segghen) onsen beliefte zy, die voorschreven Privilegien ende Vryheden  te ratificeren ende confirmeren, ende hen-luyden daer van te verleenen onsen behoorlijcken openen Brieven, om van de selve Privilegien ende Vryheden, peyselijcke ende bredelijcke sonder yemandts contradictie te moghen genieten ende gebruycken. 

    Doen te wetene: Dat wy die saken voorsz. overghemerckt, ende hier op gehadt ’t advijs van onse lieve ende getrouwe, d’eerste ende andere luyden, van onsen Rade in Hollandt, die de voorschreven Supplicatie ende copien ghecommuniceert hebben, den meesteres van onser Kamere van de Rekeninge aldaer. Genegen wesende, ter bede ende supplicatie van den voorgnoemden Supplianten, hebben by rijpe advijs ende deliberatie van Rade, de voorschreven  Brieven, van Privilegie ende Vryhede hier vooren geinsereert, ghevestight, gheratificeert, gheconfirmeert, ende gheapprobeert, bevestighen, ratificeren, confirmeren ende approberen, uyt sonderlinghe gratie by desen, soo verre nochtans deselve Supplianten, daer van deughdelijcken ende behoorlijcken ghenoten ende gebruyckt hebben, ende oock uytgesondert ende gereserveert de marck-tollen. Ontbieden daeromme, ende bevelen onsen lieven ende ghetrouwen den hoofde Presidenten ende luyden van onsen secreten ende grooten Raden, Stadhouder, d’eerste ende andere luyden van onsen Rade ende Rekeninghe in Hollandt, ende allen anderen onsen Rechteren ende Officieren, oft heur-luyden Stedehouderen, dien dit aengaen sal, dat sy de voorschreven Supplianten ende heur-luyder nakomers, van dese onse gratie, bevestinge, ratificatie, confitmatie ende approbatie, onder de conditien voorschreven, doen laten ende ghedoghen, rustelijck ende bredelijck ghenieten ende gebruycken, sonder hen-luyden daer inne te doene, noch te laten geschien, eenigh hinder, letsel ofte moeyenisse ter contrarie, want ’t ons alsoo ghelieft. Des t’oirconden, soo hebben wy onsen zegel hier aen doen hanghen. Gegeven in onse Stadt van Brussele, den derthienden dagh van Junio, in ’t Jaer ons Heeren duysent vijf hondert ende ses-en-vijftigh (1556)

_________________________________________________________________________________

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn