De voorschreven Confirmatie is nader bevestight, by sententie van den Hove van Hollandt.

    Opte differenten geresen voor den Hove van Hollandt, tusschen Gerrit Cornelis soon, als Waerschap van Graft, met Ysbrant Pieter Symons soon, ende Jacob Dircks soon, Inghestenen van Graft, Requiranten aen de een zijde, ende Dirk Cornelisz, Tollenaer van Haerlem, Gerequireerde ende beschreven aen de andere zijde. In welcke sake die voorschreven Requiranten, den voorschreven Hove by Requeste onder anderen vertoont hebben, dat hen-luyden den ghemeenen Inghesetenen, van den Dorpen ende Parochien van Schorel, Berghen ende meer andere, by wijlen hooger memorien, den Graven ende Gravinnen van Hollandt, overmidts sekere heur-luyder groote diensten, verleent ende gheaccordeert was gheweest, sekere Privilegien, disponerende onder anderen van allen Tollen ende Waegh-gelt, binnen Hollandt ende Zeelandt vry ende exempt te zijn; waer van die voorschreven Requiranten sekere langhe Jaren deughdelijck gheuseert ende ghebruyckt hadden, ende noch teghenwoordelijcken meest in allen Steden, ende plaetsen in Hollandt ende Zeeland, te water ende te lande waren gebruyckende, behalven dat die Tollenaer van Haerlem, onlancks vervordert hadde tol, van den voorschreven Requiranten te eysschen, midts welcken de selve Requiranten verduchten, door dien van heur-luyder Privilegien voorschreven ghefrustreert te worden, ende uyt saecke van dien veel processen te moeten sustineren, soo hadden sy-luyden het selve de Konincklijcke Majesteyt te kennen ghegheven, ende nae voorgaende advijs van desen Hove: midtsgaders die van de Rekeninghe in Hollandt, gheobtineert ghehadt sijne Majesteyts brieven van Confirmatie, daer by heur-luyder voorsz. privilegien gevestight, geratificeert ende gheapprobeert waren, in t gunt de voorschreven Requiranten, deughdelijcken ende behoorlijcken ghenooten ende ghebruyckt hadden ghehadt. Waer op den selven Requiranten geaccordeert zijnde, Letteren van Atache hadden uyt krachte van dien by een Deurwaerder, de voorsz. brieven van Conformatie binnen Hollant ende Zeelandt, ter plaetsen des noodt zijnde doen publiceeren. Ende hoe-wel midtsaten de Gerquireerde, wesende Tollenaer van Haerlem, schuldigh ware gheweest, den voorschreven Requiranten, volghende de beliefte van den Magistraet, Tol-vry te laten varen: was dies nochtans onwilligh ende in ghebreecke ghebleven. Ende alsoo t selfde tendeerde tot infractie van den voorschreven Requiranten gheconfirmeerde privilegien, soo hadden sy-luyden op heur-luyder requeste, van desen hove gheobstineert besloten missive, daer by de voorschreven Gherequireerde beschreven was gheweest, te compareren voor seeckere Commissaris van desen hove, omme aldaer jeghens den Requiranten ghehoort, ende op t Rapport van den selven Commissaris, voorts ghedisponeert te worden nae behooren. Volghende welcke beschrijvinghe de voorschreven Gherequireerde, compareerde metten voorschreven Requiranten, voor den voorschreven Commissaris alhier in den Haghe, hadden deselve Requiranten, by den voorschreven middelen aldaer gheconcludeert ghehadt, dat die voorschreven Gherequireerde ghecondenmeert soude werden, by sententie van desen hove, den Requiranten ende den inwoonders van den Dorpe van Graft, vry en vranck te laten varen ende passeren, naer vermoghen heur-luyder voorschreven privilegien, ende die conformatie van dien, sonder eenighe Tol van hen te exigeeren: midtsgaders kosteloos ende schadeloos af te doen alle turbel, ende empeschement den Requiranten ter contrarie van dien ghedaen, nae date van de publicatie van de voorschreven Confirmatie. Restitueerende den voorschreven Jacob ende Ysbrant mede alhier Requiranten, t gunt by hun-luyden af-ghenomen hadde, ende dat voorts den selven Gerequireerden gheinterdiceert soude worden, van ghelijcken den selven Requiranten eenigen Tol meer af te eyschen, maeckende eysch van kosten, schaden ende interesten, ofte tot anderen sulcken sinen ende conslusien, als t voorschreven Hof bevinden soude, den voorschreven Requiranten oirbaerlijckst te wesen. Waer jeghens van wegens den Gerequireerde onder anderen voor defensie, ofte antwoorde geallegeert es gheweest, dat, alsoo hy de Tolle voorschreven ghepacht hadde, op sulcke conditien ende voorwaerden, als die in voorleden tijden verpacht was gheweest, hem mitsdien behoorde te volghen, t gunt sijne voorsaten pachters van den selven Tolle ghenooten hadden. Te meer, alsoo de voorsz. Requiranten onvry ghevaren hadden, ontkennende midtsdien die voorsz. Requiranten eenigh turbel gedaen te hebben, alsoo sy niet en waren geweest in possessie van Vrydom, verklaerde niet-te-min deselve Gerequeerde, dat, mits by de Requiranten, hem gelevert zijnde, acte vande Camere vande reeckeninge, by de welcke hem afkortinge soude strecken, t gene hy te min ontfangen soude, hy te vreden was, de selve Requiranten sonder moeyten vry te laten passeren, also hem Gerequireerde by die vande reeckeninge voorsz. ter contrarie belast, ende der Requiranten voorsz. confirmatie jonger van data was, dan die pachtinghe van de voorsz. Ghrequireerde. Sustinerende mitsdien in effecte de Gerequireerde, dat hy wel vermochte vande Requiranten Tol t ontfangen, soo lange hy geen ander ordonnantie dies aengaende en hadde. Waer jegens, van weghen den Requiranten met meer andere middelen gherepliceert ende voorts by den Gherequireerden ghedupliceert zijnde; hadden die voorschreven partijen onder den voorschreven Commissaris ghe-exhibeert, sulcke brieven ende munimenten, daer mede sy hen in desen hebben willen behelpen. Ende voorts aen den selven Commissaris versocht, den voorschreven Hove rapport ghedaen, ende partijen recht gheadministreet te worden, t Voorschreven Hof, ghehoort het rapport van den voorschreven Commissaris, daer vooren de voorschreven partijen ghecompareert zijn gheweest, ghesien sijn proces verbael ende andere munimenten, by den selven partijen onder hem ge-exhibeert, condemneert den voorschreven Gerequireerde, den Requiranten soo sy procederen, vry ende vranck te laten passeren, na vermogen heur-luyder privilegien ende Confirmatie van dien, sonder eenigen Tol daer van te exigeeren, ende voorsz. kosteloos ende schadeloos af te doen alle empeschementen ende beletten den Requiranten ter contrarie gedaen, na date vande exhibutie, van de voorschreven confirmatie; midtsgaders inde kosten van deser Instantie, tot tauxatie ende moderatie vanden voorschreven hove. Ghedaen in den Haghe by Heeren Gerrit, Heere tot Assendelft, Eemskerck, etc.. Eerste Raedt presiderende, Geleyn Zeghers, Heer van Wassenhove, Willem Snouckaert, Ridderen, Meesters, Cornelis van Weldam, Carel vander Nysten, Dominicus Boot, Dammes van Droogendijck ende Quirijn Weytzen, Raedts-luyden van Hollant, ende gepronuncieert den veerthienden Decembr. Anno 1556. t Oirconde t zeghel van Justitie hier aen ghehanghen, in kennisse van my; opte Plijcke stondt gheteyckent: Purtijck.    

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn