Eemskercker Schepenen moghen over vrye luyden vonnisse wijsen.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phalz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Dat wy gegeven hebben ende geven mit desen Brieve, onse Huys-luyden ende Onderstaten, die nu ter tijdt woonen, of naemaels woonen sullen, in onsen Ambachte van Eemskercke, recht te doen ende vonnisse te wijsen over eenen vryen man: ghelijck dat andere onse vrye luyden wijsen, in onsen Lande. 

    Ende want ons die Huys-luyde van Eemskerck schuldigh zijn te dienen in onser Heeren-vaert, met xxiiij riemen, ende wy verstaen dat veele van dien Banne, oock in den steden varen woonen, daer onse Heerlijckheydt seer mede vermindert wordt: want die gene die daer blijven, ons niet alsoo dienen moghen, als sy schuldigh zijn, ende als sy behooren souden: Soo hebben wy aenghesien heuren goeden wille, ende heur vermoghen, ende hebben hen verlicht, den dienst tot eeuwigen dagen, ende geset in onser Heervaert te dienen, met twaelf riemen; Om dat wy s wel weten, dat sy s niet langer en vermoghen, ende dat wyse oock niet bezwaren noch belasten en willen, boven heure macht. Behoudelijck, ons onser bede ende ons schot; alsoo alst tot desen dagh toe ghestaen heeft: Ende anders soo laten wyse blijven, in alsoodanighen recht, voor ons ende onse Naekomenlingen, als sy ende haer ouders, van ons ende onsen ouders ghehadt hebben, in voorleden tijden. 

    In oirconde desen Brieve, met onsen Zeghele doen bezeghelen. Ghegeven in den Hage, des derden daeghs in Februario, in t Jaer ons Heeren, duysent drie hondert ende tneghentigh (1390), nae den loop van onsen Hove.

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn