Die van Eemskerck moghe met vijf Schepenen Recht doen.

    Johan Hertoghe van Beyeren, etc. doen kondt allen luyden: Alsoo onse Schout, Schepenen, ende ghemeene buren van Eemskercke, van ouden haerkomen der Graeflijckheydt van Hollandt, schuldigh gheweest hebben te dienen, met een seker ghetale van Riemen, ende wy wel onderwijst zijn, mit goede onderscheyde, dat hen dat te swaer ende te groote is, alsoo hoogh-ghelijcke te dienen. Soo hebben wy door ootmoedighs vervolghs, ende versoeck der goeder luyden van Eemskerck voorschreven, den selven goeden luyden van den dienst voornoemt, verdraghen ende ghemindert, verdragen en minderen midts desen Brieve, voor ons ende voor onsen naekomelingen drie Riemen, behoudelijck, dat sy ons ende der Graeflijckheydt van Hollandt, dienen dese bede uyt, die nu staet tusschen ons aen die eene zijde, ende die Sticht van Utrecht, ende t landt van Brabandt, aen d ander zijde, ende niet langer, mit alsoo veele Riemen, als sy van ouden tijden der Graeflijckheyt van Hollant., schuldigh gheweest hebben te dienen ende voorschreven staet. 

    Voort hebben wy den selven Buren van Eemskerck om t beste wille geoorloft ende gheconsenteert, oorloven ende consenteren midts desen Brieve, dat sy met vijve Schepenen, recht ende vonnisse sullen moghen pleghen ende voorderen, in alre manieren, als sy dat tot hier toe, met seven Schepenen ghedaen ende ghehanteert hebben, alsoo verre als wy t met recht doen moghen, alle arghelist uyt-ghescheyden. In oorconde desen Brieve doen bezegelen met onsen zegele. Datum Hagae elf daghen in Februario, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende twintigh (1420), nae den loop van onsen Hove.

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn