Requeste ghepresenteert, 

    Aen de Ed. Mog. Heeren, den Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, roerende t weyden van de Beesten in de Aerdenberghsche Duynen.

     Vertoonen met alder ootmoet ende behoorlijcke reverentie, de Schepenen ende Regeerders van den Dorpen van Eemskerck, Castricum ende Baccum, uyt den name van hare schamele Gemeente: Dat de voorschreven Dorpen, volghende sekere uytspraecke, in date den negenthienden Augusti 1441. ghedaen by Heeren Willem van Laleyn, Gouverneur der landen van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt, Reynout ende Gijsbrecht van Brederode, gebroeders, Willem, Heere tot Naeltwijck, ende Symon ende Claes van Adrichem, ghebroeders, zijn gherechtight hare Beesten te jagen inde Duynen, aen de voorschreven Dorpen gheleghen, genaemt de Aerdenberghsche duynen, midts voor elcke Schaer, soo veel haer eygen Beesten aengaet, te betalen ses grooten: Ende soo veel aengaet de buyten-luyden, soo veel, als in de naest-gheleghen Duynen gegeven werdt; welcke gherechtigheydt by hen-luyden in dier voeghen ghe-exereert zijnde, by de voorschreven Ghemeente, zedert de voorschreven uytsprake, tot desen daghe toe, sonder eenige interruptie, haer Beesten op Mey avondt, ghewoon zijn, te jaghen in de voorschreven Duynen, midts van elcke schaer, betalende volghende d inschrijvinghe, die daer van by de Casteleyn ende Rentmeester van Eemskerck, van Jare tot Jare ghedaen is gheweest, niet teghenstaende, dat sulcks by Placcaten, in regard van andere Duynen, soude moghen verboden gheweest zijn: alhoewel Coert van Yperen, Substituyt van den Houtvester, wel behoort hadde hem onthouden te hebben, de voorschreven Ghemeenten in haer-luyder oudt ghebruyck ende possessie, originelijck op de voorschreven uytsprake gesondeert, te doen eenigh turbel ofte empeschement. Soo schijnt nochtans, dat hy daer toe trachtende, te wege gebracht heeft, dat by uwe Ed. Mog. den voorschreven Rentmeester belast is gheweest, voor den loopenden Jare 1608. die voorschreven beweydinghe ende inschrijvinghe niet te ghedogen, t selve funderende op t twee-en-veertigste articule van seker Placcaet, al in den Jare 1595. ge-emaneert; niet tegenstaende dat de Supplianten, zedert haer-luyder possessie hebben ghecontinueert, maer dat oock t voorschreven Placcaet evidentelick, in t regard van de voorschreven Duynen, niet en es militerende, midtsdien de helmplantinge van de selfde Duyenen, die voor reden, in t voorschreven twee-en-veertighste artijckel, by niemant dan de Supplianten selfs, wordt ghedaen ende bekostight, behalven dat oock de voorschreven Duynen vlack zijn op veele plaetsen, alwaer veel lang gras is wassende, t welck tot voedtsel van de konijnen onbequaem, soo langhe t selve by de Beesten van te vooren niet en is af-gheweydt. Sulcks dat de voorschreven beweydinghe ende inschrijvinghe, eer tot voordeel, als tot nadeel van de voorschreven konijnen is streckende, gelijck oock blijckt by de verklaringhe van die ghene, die de voorschreven konijnen, ofte Duynen in pachte hebben. Ende alsoo de Supplianten zijn in immemoriale possessie, om de voorschreven Duynen in manieren voorschreven te bescharen; ende veel van de voorsz. Ghemeenten een Beest of twee houdende, anders gheen ghelegentheyt en hebben om de selve te weyden, ende haer noodtdruft te trecken, dan in de voorsz Duynen, ende dat u Ed. Mog. der Supplianten gerechtigheydt tot die voorsz. beweydinghe, inhererende de voorsz. uytsprake ende langhdurigh gebruyck, ende possessie daer op gevolght, ten opsichte van dien, in de verpondinge hebben gedaen quotiseeren. Dat oock de voorschreven beweydinghe ende inschrijvinghe werdt toe-ghestaen in de Duynen, naest aen de voorschreven Duynen gheleghen, te weten, soo wel in de Wijcker-duynen, competerende de Graeflijckheyt, als die Duynen van Bredenroede, ende dat sy-luyden te vreden zijn daer van te betalen, daer mede sy-luyden tot noch toe volstaen hebben, ofte t ghene u Ed. Mog. andersins in goede discretie sullen vinden te behooren. Soo versoecken de Supplianten appostille opte margine van desen, daer by u Ed. Mog. niet tegenstaende voorgaende ordonnantie, believe tot soulagement van haer-luyder voorsz. Ghemeenten toe te staen, dat de Supplianten de voorschreven beweydinghe ende inschrijvinghe sullen moghen blijven genieten, sulcks sy-luyden tot desen dage toe gedaen hebben: dit doende etc. 

    In Margine stondt geappostileert: De Staten van Hollandt ende West-Vrieslant verstaen, dat de Suppliamten sullen blijven by t ghene van de uitsprake, van den Jare 1441, ende die possessie, die sy daer op tot noch toe hebben ghecontinueert, sonder dat hen-luyden den Placcate in desen, dien aengaende sal mogen prejudiceren, ofte jeghens hen plaetse hebben, ten ware hier nae, by hare Ed. Mog. met naerder kennisse van saken, ende den Supplianten volkomentlijcken daer op gehoort, anders worde geordonneert; lasten sulcks allen ende eenen yeghelijcken desen aengaende, hen hier nae te reguleren. 

    Ghedaen in den Haghe, den twintighsten Mey, Anno sesthien hondert ende acht (1608). Ter ordonnantie van de Staten, ende was ondertekent A. Duyck.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn