Castricums ende Eemskercks landen, 

moeten alle Schot gheven.

   Wy Willem Grave van Hollandt, Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, maken kondt: Dat wy de ghemeene Buren van Castricum ende van Eemskerck, hebben gheoorlooft ende ghegheven, dat al dat landt legghende in den Ambachten voorschreven, dat nu schot gevet, oft schotbaer werden sal, schot sal gheven met den ghemeenen Buren voorschreven, tot onsen wederseggen. 

    In oorconde dese Brief ghezegelt met onsen zegele. Ghegheven tot Haerlem, op Sinte Symon ende Judas-daeghs, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert ende dertigh (1330).

 

 *     *     *

 

Castricum, Eemskercks, ende Velsens inwoonderen

zijn alle schotbaer, ende moghen niet te gijsel gedaeght worden.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phalz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Ieperen, Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: 

    Dat wy, om menigen goeden dienst, die ons ende onse Voor-vaderen gedaen hebben, ende wilt God, noch doen sullen, onse goede luyden van Castricum, van Eemskerck, ende van Velsen. Ende sonderlinghe, want sy ons op dese tijdt gegeven hebben vier beden, soo hebben wy hen ghegheven, ende gheven mit desen Brieve, sulcke Hantvesten ende Vryheden, als hier nae gheschreven staen: 

    In den eersten, dat alle schotbare luyden, die woonachtigh zijn binnen den voorsz. Dorpen, oft namaels woonen sullen, sy zijn bestorven oft onbestorven, mitten Buren aldaer schot ende alle onkosten gelden sullen, ghelijcken onsen Buren voorsz. 

    Voort, soo en sullen wy, noch niemandt van onser weghen, onse voorschreven Buren te gijsel daghen moghen, om geenre breucken willen, alsoo verre als die als die breucken onser Heerlijckheydt niet en roeren. 

    In oorconde desen Brieve bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe, opten vierden dagh in Maert, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert en twee (1402), nae den loope van onsen Hove.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn