Heer Dirck Lisse werdt gheconsenteert een Cappelrye tot Castricum te erigeren.

    Jacoba van Beyeren, by der gratie Godts, Hertoginne van Cloucester, Gravinne van Hennegouwen, van Hollant, van Zeelandt, doen kondt allen luyden: 

    Dat wy gheoorloft ende gheconsenteert hebben, oorloven ende consenteren mit desen Brieve, Heeren Dirck Lisse Priester, van sijnen eygen erve ende goede, tot vijfthien goede goude-swaer Engelsche noblen toe, jaerlijckscher renten, oft daer en beneden, te fundeeren, te erigeeren ende te doteeren, tot eenre Cappelrye behoef, in der Prochy-kercke, binnen onsen Dorpe Castricum, op onser liever Vrouwen Qutaer aldaer, in der eeren Godts Almachtigh, sijnre gebenedijder Moeder, der glorioser Maget Maria, ende alle Godts Heylighen. Welcke Cappelrye voorschreven, Heer Dirck voornoemt, ende sijnen nakomelinghen, tot eeuwighen daghen gheven sullen, nae sulcker manieren ende ordonnantie, als die fundatio ende Brieve die Heer Dirck daer voorgaende af ghemaeckt heeft, oft noch maken sal, inhouden ende begrijpen, sonder ons oft onse nakomelinghen, hun des in eeniger wijse te bewinden. 

    In oorconde desen Brieve doen bezegelen, met onsen zegele. Ghegheven in den Haghe, opten ses-en-twintighsten dagh van Meye, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert een-en-dertigh (1431)

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn