Hantveste van Hertoghe Aelbrecht,

Inhoudende dat die van Groede boven dese sullen ghebruycken,

alle vordere vryheden, die van Kennemer-lant vergunt.

    Aelbrecht by Godts genade, Phaltz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: Want onse goede luyden van Groede ghegheven ende op-ghebracht hebben, alsulck morghen-gelt, ghelijck als onse andere Ondersaten van Kennemer-landt nu ter tijdt ghegheven ende op-ghebracht hebben. Soo hebben wy den selven onsen goeden luyden ende buren van Groede voorschreven, voor ons ende onse nakomelinghen gegeven, ende gheven mit desen Brieve, alle alsulcke vryhede ende recht, als hier naer gheschreven staet. 

    In den eersten, dat die buren van Groede verscheyden sullen wesen, mit allen haren Rechten, van den buren van Petten, ende soo wie eenigh Recht te doen heeft, op eenighe der buren van Groede, die sal dat soecken binnen den ban van Groede, voor den Schout ende Schepenen aldaer, ende nergent anders. 

    Item, dat in den ban van Groede, drie Schepenen wesen sullen, ende niet meer, ende die selve drie Schepenen sullen Heemraders opten dijck wesen, ende sullen mit onsen Schout aldaer, alle Rechte ende Schouwe bewaren, die daer binnen gevallen sullen. 

    Item, soo wat Schout daer is, oft naemaels komen sal, die sal Recht doen met drie Schepenen op haren Dingh-stoel, die sy maecken sullen by hare Capelle aldaer. 

    Voort sullen die van Petten blijven Rechtene, met drie Schepenen sonder meer: Ende die voorschreven Schout van Groede, sal dat Recht beginnen voormiddagh, ende by klimmender Sonne, ende sal niemandt vallen in schade jeghens den klagher, noch in boeten jeghens den Rechter, dan van verseten daghen, ende dat Recht uyt sitten, eer hy van den Dingh-stoel gaet, dat op dien daghe wesen sal, uitgheseydt gadinge. 

    Item, soo sullen die voorschreven Schepenen van Groede, Schutters nemen hare vruchten, ende nodt ende der Ghemeente buren te beschutten, ende die Schepenen sullen oock mede de Duyn schouwen, ende keuren naer des landts oirbaer, buyten haren Schout, op die waerde van sesse penningen, oft daer beneden, sonder misdoen. 

    Voort, soo en sal onse Schout niemandt ontbieden, om Heervaert te kiesen, oft om uytlegers, oft om waerschap, oft om eenigerhande saken, vorder daen op den Dingh-stoel, metten drien Schepenen, ende waren die drie Schepenen van huys, oft datter hun noodtsaken deden, dat sy daer niet en waren, soo sal die Schout drie Buren nemen, daer by. 

    Item, soo en sal onse Schout aldaer, noch Paep niet tappen, noch niemandt van harent weghen, binnen haren huyse, daer sy woonen, noch met niemandt toe-leggen, die daer tappen. Ende waer t dat sake, dat onse Schout aldaer tappede, oft yemandt van sijne wegen, oft dat hy mede toeleyde, dat men klaerlijcken met waerachtighen tuyghen bewijsen mochte, soo en mochte hy over niemandt rechten, ende soo moghen die drie Schepenen wijsen den Schout, uyt den rechte sonder eenigh misdoen. 

    Voort, soo sullen onse buren van Groede, hebben ende gebruycken, alle sulcke Vryheden ende Rechten, als onse Ondersaten van Kennemerlandt, gemeenlijck van ons verkrijchen sullen. Ende soo wes Rechte die Schout van Groede doen wille binnen der weke, dat sal hy doen kondighen des Sondaeghs in der Capelle voorschreven, alsoo dattet die Buys-mannen weten sullen. 

    Voort, soo moghen die Schepenen van Groede vrede maken, ende bekommeringe doen, beesten doen schutten ende doen lossen, gelijck oft onse Schout aldaer waer, ende dat onsen Schout klaerlijcken aenbrenghen, op dat hy t voort berechten moghe. Ende dit sullen sy mogen doen sonder eenighe verbeurnisse.

     Ende, want wy voor ons ende onsen naekomelinghen gelooft hebben, ende gelooven onsen buren van Groede, die nu zijn ende namaels wesen sullen, te houden ende te doen houden, tot eeuwighen daghen toe onverbroken, alle dese vryheden ende poincten voorschreven, ende elck bysonder. 

    Soo hebben wy desen Brieve bezegelt, mit onsen zegele hier aen ghehanghen. Ghegeven in den Haghe den sesthienden dagh in Meye, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert een (1401).

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn