Gispe ende Neck.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phaltz-grave opten Rhijn, Hertoge in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: 

    Dat wy onse goede luyden van Gispe ende Necke, haren staet ende noodt aenghesien hebben; alsoo dat wy hen ghegheven hebben ende gheven, dat sy ons dienen sullen tot rechter eenvoudiger Heervaert, met ses mannen op haers selfs kost, als sy schuldigh zijn te doen, gelijck heuren omsaters. 

    Voort, sullen die van Gispe mede schouwen, dat hooft in Wormer-gouwe, gelijcken sy heur weyver schouwen, alsoo breedt als t weyvere; ende om dat wy dese voorschreven puncten, onsen goede luyden voorschreven, vast ende ghestade meynen te houden, voor ons ende voor onsen nakomelinghen. 

    Soo hebben wy desen Brief bezeghelt mit onsen zeghele. Gegeven in den Hage, vijfthien dagen in Julio, anno derthien hondert seven-en-tachtigh (1387).

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn