Den Beemster-dijck hoort toe, die Kercke van Wormer.

    Willem by  der ghenade Godts, Phaltz-grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: 

    Hoe dat onsen lieven Heer ende Vader zaliger ghedachten, ende wy wech ghegheven hebben, den Beemster-dijck, die wy meende dat ons toe-behoort hadde, ende want ons klaerlijcken by ghebracht is, dat de selve Beemster-dijck, met recht toebehoort der heyliger Kercke van Wormer. 

    Soo hebben wy wederseydt, ender wedersegghen met desen jeghenwoordighen Brief, alsulcke gifte ende brief, als onse lieve Heer ende Vader voorschreven, ende wy daer afghegeven hebben. Ende willen dat die heylige Kerck voorschreven, den voorschreven Beemster-dijck weder aenvaerde, ende voortaen behoude tot eeuwighen daghen, in alle schijn, als sy die te hebben plach, eer wy ons der giften bevonden. 

    In oorconde desen Brieve bezegelt met onsen zeghele. Ghegheven in den Hage, opten veerthiensten dagh in Mey, in ’t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende seven. (1407).

 

*   *   *   *   *

 

Confirmatie van den Beemster-dijck voorschreven.

    Johan Hertoghe van Ieperen, etc. doen kondt allen luyden: Want wy Groote Peter, een verlieninghe gedaen hadden, van den Beemster-dijck, behoudelick ons ende eenen yegelicken sijns rechts, met welcke brieve hy recht gesproken heeft, tot Haerlem in der Operschaer op de Kercke van Wormer, ende onse ghetrouwe Leen-mannen dat recht, ende die saecke daer af voort aen ons, ende aen onsen Rade mit vonnisse ghewijst ende ghekeert hebben. 

    Soo ist, dat wy, met onsen trouwen Rade, daer af ghesien ende ghehoort hebben, alle bescheydt ende brieve, die de Kerck van Wormer daer van heeft, ende vinden die Kercke in beteren rechte, ende willen dat sy desen voorschreven Beemster-dijck, behouden tot eeuwighen dagen, ende die voortaen rustelijck ende vredelijck gebruycken tot heuren oirbaer ende profijte, sonder anders yemandts toe-segghen, ghelijcke heure Brieven inhouden, die onse lieve Heer ende Broeder Hertoghe Willem zaliger ghedachten, der Kercken van Wormer daer van ghegeven heeft, ende wy mit onsen teghenwoordighen Brieve confirmeeren, soo dat wy wederseydt hebben mit desen Brieve, alsulcke Derly-brieven als wy Groote Peter daer van gegeven hadden, ende gelooven voor ons ende onse nakomelingen, de gifte daer van ons niet meer t’onderwinden, ende die Kercke van Wormer daer in te houden ende te stercken, ende anders niemandt. Ontbieden daeromme, ende bevelen onsen Bailliu van Kennemer-landt, ende van Vrieslandt, die nu is, ofte naemaels wesen sal; ende voort allen onsen Schouten ende Dienaren die onder hen gesten zijn, dat sy die Kercke van Wormer, in dese voorghenoemde Beemster-dijck, van onsen weghen houden ende stercken, teghens yemandt die hen daer in hinderen, ofte deeren wilde, ende des niet en late in eenigher manieren. Ende soo wie heur daer in verkortede, hinderde ofte misdede in eenigher wijs, dat wouden wy aen dien houden ende verhalen, als aen den ghenen, die ons aen onse Heerlijckheyt verminderen wilde. 

    In oorconde desen Brieve, met onsen zegele doen bezeghelen. Ghegheven in den Haghe, negen daghen in Januario, in ’t Jaer ons Heeren duysent vier hondert een ende twintigh (1421), secundum cursum Curiae nostrae.

_________________________________________________________________________________

© 2000/2003  Dé Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn