Die Gisper-Kercke, werdt van de Wormersche ghescheyden.

    Phillips by der gratien Godts, Hertoghe van Bourgongien, van Lottheringhen, van Brabandt ende van Limburgh, Grave van Vlaenderen, van Arthoys, van Bourgongien, Palathijn van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt ende van Namen, Marck-Grave des Heylighen Rijcks, Heere van Vrieslandt, van Salijns ende van Mechelen; doen kondt allen luyden: 

    Alsoo wy onsen buren van Gispe ghegonnen ende gheconsenteert hebben, by consent Heeren Dirck Claes soons, Cureyts van Wormer, daer sy voor dese tijdt onder gheparochiet hebben, die dat over-ghegheven heeft sijn leven lanck, alsoo verre als hem is: dat sy voortaen een Parochie-kercke, op hen selven hebben sullen, in heuren Dorpe, mit sulcken voorwaerde, als die dadinghe, die ghemaeckt is, by onsen Rade tusschen den voornoemden Cureyt van Wormer, ende onsen buren van Gispe voorschreven, dat die klaerlijck inhoudt: Soo hebben wy, onsen buren van Gispe voorschreven, ghegonnen ende gheconsenteert, gonnen ende consenteren mit desen Brieve, alsoo veel als in ons is, als Collatoir van de Kercke van Wormer, dat nae doode Heeren Dirck Claes zoons, op dese tijt Cureyt van Wormer, alle de wisse ende sekere renten, thienden, cijnsen, landen, melck, ende anders legghende binnen den ban van Gispe, ende die onse buren van Gispe, den Cureyt van Wormer jaerlijcks plaghen te gheven, ende nu der Papelijcker provende van Wormer behooren, ende daer toe alle die onseeckere renten, vervallen ende profijten van der nieuwer Kercke van Gispe, die nu daer toe staen, oft namaels toe vallen sullen, daer onse buren van Gispe, den Cureyt van Wormer voornoemt, sijn leven lanck twintigh Schilden s jaers voor gheven sullen, by consent des Bisschops van Utrecht, komen, wesen ende blijven sullen aen der nieuwer Kercke, ende Papelijcker provende van Gispe, daer wy ende onse nakomelinghen Graven oft Gravinnen van Hollandt, Collatoirs ende Gifters af wesen sullen, tot eeuwighen daghen toe, ende om consent hier af te ghekrijgen van den Bisschop van Utrecht, daer toe sullen wy onse buren van Gispe voorschreven, alle hulpe ende vordernisse doen, aen den voorschreven Bisschop, met bede ende Brieve, voor hen te schrijven die wy moghen, ende oft van noode zy, nae doode Heeren Dirck Claes soons, op dese tijt cureyt van Wormer, onsen buren van Gispe voorder, ende meer Brieven van ons, oft van onse naekomelinghen hier af te hebben, oft te besorghen in der presentatien, die wy oft onsen naekomelingen dan gheven sullen van der Kercken van Wormer, die brieven sullen wy dan onse buren van Gispe gheven in der bester forme, als sy ons oft onse naekomelinghen dat vermanen sullen. 

    In oirconde desen Brieve bezegelt, mit onsen zeghele hier aen ghehangen. Ghegeven op den sesten dagh in Maert, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert acht-en-dertigh (1438).

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn