Die van Wormer ende Gisp, werden by den Hove van Hollandt gheauthoriseert, Keuren te maken, opte Haringh-netten.

    Alsoo de Schepenen ende Regeerders van Wormer ende Gisp, den Hove van Hollandt by Requeste te kennen ghegeven hebbende, dat heur-luyder Ondersaten ende Buren hen meest al generen mette rederye van Buyssen, om Haringh te vanghen, waer toe heur-luyden van noode zijn vierendeels ofte netten, die in grooten ghetale by eenighe van heur-luyder Buren gemaeckt, hen-luyden verkocht ende ghelevert werden. Ende es bevonden, dat in verscheyden teelten van Haringh-vangh, dae die gene die de voorschreven vierendeelen, ofte netten maken, t selve niet en maken van sulcker lenghte, diepte, noch breedte ende gewichte, als t behoort: waer door de Supplianten ende Inwoonderen hen generende mette voorschreven Haringh-vangh, tot noch toe grootelijcks beschadight zijn geweest, ende geschapen ware bedorven te werden, ten ware hier inne voorsien, ende hen Supplianten gheaccordeert werde by ordonnantie daer inne te moghen remedieren, tot welcken eynde sy Supplianten t selve desen Hove in heur-lieder voorgaende Requeste in Decembri lest-leden te kennen ghegheven hebbende, ende t Hof meynende daer inne voorsien te wesen by Placcate, dat sy Supplianten tot dien eynde ondersaeck souden doen tot Schiedam ende elders; is hen Supplianten by de voorschreven van Schiedamme, voor antwoordt by gheschrifte laten weten: dat alleen de Steden metten Haringh-vangh hen generende, geconsenteert soude zijn daer inne te mogen voorsien, sulcx als hen-luyden oorbaerlijckst te duncken soude. Achtervolghende t welck die Gherechte te mette Vroetschap van Schiedam, gheordonneert ende gestatueert hebben, dat elck vierendeel ten minste hebben soude de diepte, oft lenghte van ses-en-tseventigh Moesen, als te weten, opsetten, ontwerpen gerekent voor drie overganghen, ende de breedte van acht half hondert Moesen, midtsgaders ten minsten twintigh ponden van ghewichte, sonder dat hier op eenighe Placcaten by de Keyserlijcke Majesteyt, ofte Koninghlijcke Majesteyt ghe-expedieert zijn gheweest, blijckende by de recognitie van den selven Gherechte daer van ge-exhibeert. Ende gemerckt het selve niet en verbindt den Ondersaten van hen Supplianten, ende dat sy Supplianten alle t selve mede niet en souden derren statueren, sonder oorlof ende consent van desen Hove. 

    Soo ist, dat t voorschreven Hof gesien, de voorschreven schriftelijcke Attestattie van die van Schiedammme, den Supplianten gheauthoriseert heeft, ende authoriseert hem t selfde Hof by desen, te moghen keuren ende ordonneren, over heure Onderstaten, op sekere tamelijcke boeten ende peynen, dat de Koopers van de voorschreven vierendeels, ongehouden sullen wesen andere vierendeels te ontfanghen, dan die ghemaeckt sullen zijn, naervolghende de voorsz. Keure. Authoriserende voorts den Supplianten, Keurmeesteren daer toe te ordonneren die toesicht sullen nemen op de onderhoudenisse van de voorschreven Keuren, midts dat de Supplianten de vierendeelen, ofte Haringh-netten sullen ordonneren te maken van de voorschreven lenghte, diepte ende gewichte als de voorsz. van Schiedamme useren, midtsgaders van sulcken stoffe, als de Placcaten op de Lijndraeyerye ghe-expedieert, vermelden, ende dat alleen van netten omme de Haringh daer mede te vanghen. 

    Ghedaen in den Haghe den 19 Jan. Anno 1556, naer stijle van den voorsz. Hove by Heer Gerrit van Assendelft, Cornelis Suys, Cornelis van Weldam, Kaerle vander Nytfen, Damas van Drogendijck, &c. Dese Acte staet gheregistreert, in t seste Memoriael-boeck Jans van Dam, Griffier van den Hove van Hollandt. Folio thien.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn