Separatie van Wormer ende Gisp.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven lande; Doen weten; 

    Dat wy ghelet hebben op de Requeste, aen ons ghepresenteert, by die van den Dorpe van Gisp, tenderende dat om redenen daer inne verhaelt, wy beweeght wilden worden den voorsz. Dorpe, van den Dorpe van Wormer te separeren, ende elcks van de selve Dorpen te gheven heure regeringhe apart, midtsgaders op de antwoorde, van die van den voorschreven Dorpe van Wormer, daer jeghens de Replijcke van die van Gisp, de duplijcke van die van Wormer, ende alle die stucken, die elcks van partyen, tot verificatie ende justificatie van heure versoeck, ghesustineerde ende ghedeposeerde goet gevonden hadden te produceren, neffens een advertissement van Rechten, ghehoort mede ít rapport van onse Gecommitteerde, meester Nicolaes Cromhout, Raet Ordinaris in den Hove van Hollandt, Johan Haen, Raet ende Pensionaris der Stadt Haerlem, ende Nanningh van Foreest, Secretaris der Stede Alckmaer, die in loco gheweest, partyen hinc inde ghehoort, alles ghesien ende gheinspecteert hebben, ende bevonden die gheleghentheydt sulcks te wesen, dat niet ghevoeghlijck de voorschreven plaetsen, onder een regeeringhe langher konde ghelaten werden, maer noodtsakelijcken van den anderen dienden gesepareert, ende dat daer mede de nabuurschap ende vriendtschap te beter soude konnen werden onderhouden, midtsgaders de selve Ghecommitteerde, advijs opte voorschreven versochte separatie, ende op alles rijpelijcken ghedelibereert wesende, ende sonderlinghe ghelet, dat by de separatie, die onderlinge vriendtschap, nabuurschap ende affectie, beyde der voorschreven Dorpen, beter sal worden gevordert, dan dat men de voorschreven twee plaetsen, wesende elcks groot ende volck-rijck, by den anderen souden houden ghecombineert, als oock op alle ít gene daer over in consideratie dienende, ende mochte, ofte behoorde te komen, hebben de voorsz. versochte separatie, uyt onser souveraine macht, gedecreteert ende gheordonneert, decreteren ende ordonneren by desen, ende ten eynde de selve bequamer mach gheschieden, consenteren wy dat van nu voortaen, elcks van de voorschreven Dorpen van Wormer ende Gisp hebben sullen heuren eyghenen ban ende regeeringe, als namentlick, dat den ban van Gisp, daer onder gecomprehendeert dí over-zijde, sal beginnen uyt het Swetten zuydtwaerts op langhs de sloot, leggende achter ít Weyver-huys tot in de dwars-sloot, bezuyden het erf ende lant van Dirck Gerritsz., ende vande selve dwarssloot op, over ít Weyver in de Weyver-sloot, ende voorts Zuydtwaerts op de voorgaende, ende van daer Noordt op door de Zuyder-sloot, Tilsoot tot in de Wijder-wijsent, sulcks dat voorts aen de huysen ende landen begrepen binnen den voorschreven limiten, ghehouden sullen worden voor Gisp, midts dat in aensieninge van de landen, die den Wormer-ban in de voorschreven limiten af-genomen werden, sy-luyden met een derde part meerder van morghen-talen sullen werden vergroot, uyt de landen in Gisper-ban gheleghen, beginnende van de Plas-sloot af westwaerts, tot aen de twee Sluyskens, ghenaemt de Raven-sluys ende Smart-kam, ende streckende soo verre Noordtwaert, tot dat de voorschreven vergoedinge rijckelijck sal zijngedaen. Ende sullen aldaer bequame scheydinge van limiten worden ghemaeckt, ít zy met het stellen van een pael, oft anders, gelijck sulcks aldervest sal konnen geschieden, blijvende voorts de oude limijt-scheydinghe ongheroert, naedemael de selve aen beyde zijden bekent, ende buyten controversie is. 

    Des sullen die van Gisp, als versoeckers desre separatie, aen die van den Dorpe van Wormer uyt-keeren, tot een recognitie, ten aensien de huysen aen de over-zijde, ende ít Weyver, midtsgaders de landen vooren geroert, al tí samen van drie hondert ponden van veertigh grooten ít pondt ís Jaers, die sy-luyden tot allen tijden sullen moghen lossen, midts voorelcken penningh oplegghende ende betalende vijf-en-twintigh, wel-verstaende dat gheen lossinghe minder en sal mogen werden ghedaen, als van ítHooft-geldt van vijftigh gulden jaerlijcks, ende dat altijdt die lossinghe ses Maenden te vooren sal moeten werden ghedenuncieert, ende sal de voorsz. recognitie beginnen loop te hebben ende in te gaen op huyden, ende ít eerste Jaer vervallen wesen den tweeden dagh Decemb. in den toekomenden Jare 1612, ende alsoo van Jaer tot Jaer.

     Daer-en-boven sullen die voorsz. van Gisp, aen de voorghenoemde van Wormer voor eens ende gereedt moeten uytkeeren ende betalen, ten opsien van de noodighe reparatie van de kercke van Wormer, de somma van ses hondert ponden munte voorschreven. 

    Dat voorts de inkomsten ende lasten van de voorsz. Dorpen tot noch toe ghemeen zijnde gheweest, onder de selve voortaen ghenoten ende ghedragen sullen werden, naer advenant der contributien van hare respective Oogen, waer inne die van Wormer, als hebbende vijf hondert vijf-en-tseventigh Ooghen, sullen ghemeten ende draghen respective vijf ende drie quart, ende die van Gisp hebbende vier hondert vijf-en-twintigh Oogen, vier ende een quart, ende sal het selve alsoo blijven gheduren, soo langhe als sy-luyden malkanderen daer inne met ghemoede ende ghevoegelijck sullen konnen verstaen, maer daer overquestie ontstaende, sullen ten beyden zijden ghehouden wesen, de voorschreven inkomsten, op den voorsz. voet te deelen, ende de lasten daer jeghens op de selve proportie op te brengen ende af te lossen. 

    Sullen voorts de landen uyt den ban, van die van Wormer, aen die van Gisp gevoeght, subject blijven, in des Graeflijckheydts thienden, in allen schijn, oft die noch onder den ban van Wormer waren gelegen, blijvende nietemin de landen uyt den ban van Gisp, aen die van wormer gevoegt by hare vryheyt van thienden, al oft die noch onder Gisp gehoorigh waren. 

    Sullen oock aen die van Wormer blijven, die inkomste van de Dijck-ettinge van de Beemster-dijck, niet teghenstaende die in Gisper ban is legghende, behoudelijck dat die van Wormer ende Gisp respective, ít haren laste sullen nemen, de Sluysen in hare respective bannen gheleghen, midts daer jeghens wedercomme ghenietende, de inkomste van de visscherye van de selve Sluysen. 

    Dat mede die van Wormer nimmermeer en sullen moghen versparren, oft verletten de respective Vaerten, door de Hucht ende Ooster-sloot uytte voorgaende sloot in de Wormer responderende, ende in den ban van Wormer ghelegen, ten aensien de selve Slooten, die van Gisp voor heuren deur-vaert moeten dienen: ende noopende de regeeringe van beyde de plaetsen, soo wel in materie van politie, als de Justitie: sal den jeghenwoordighen Schout blijven behouden ít Schout-ambacht over beyde de Dorpen, soo langhe ende ter tijdt toe, als wy oft onse luyden van Rekeninghe ít selve goet vinden sullen, ende voorts de selve regeeringe bestaen voor wormer, in seventhien Vroedtschappen, ende voor Gisp, midtsgaeders de Burghermeesteren ende Schepenen in de respective plaetsen, ghekozen sullen worden by den Bailliu van Kennemerlandt, uyt een dobbel ghetal, by elck respective daer toe te nomineren. 

    Ende sal het ampt van de voorschreven Burgemeesteren ende Vroedtschappen wesen, om op alle saken, haer Dorp rakende, ten besten te adviseren ende resolveren, ende de Schepenen sullen hebben díadministratie van de Justitie, van keuren, van schouwen, midtsgaders van de collecten ende garinghe van ís Dorps ommeslaghen, ghelijck des van oudts ende tot noch toe gheweest is. 

    Dat mede de selve Schepenen binnen ít Jaer van hare bedieninghe, ghehouden sullen zijn de omslaghen, ghelijck te leveren suyver, in handen van de Burgermeesteren, om ten profijte van den Dorpe, heurder Burghermeesterschap bekeert, ende daer van voor de voorschreven Vroedtschappen rekeninghe gedaen te werden, sonder dat Burghermeesteren, oft Schepenen daer van sullen hebben eenigh profijt ofte salaris, ghelijck des tot noch toe es gheschiedt, behoudelijck, dat de voorschreven Schepenen vry sal staen in alle sware saecken, de justitie oft Schepenen betreffende, tot het te nemen de voorschreven Burghermeesteren, om met hen te adviseren ende te resolveren; des sullen alle Jaren een van de voorschreven Burgermeesteren af gaen, ende eenen van de selve, maer een Jaer ghedient hebbende, voor ít volghende Jaer ghecontinueert worden, ende by uytgangh van ít jeghenwoordighe eerste aenstaende Jaer, sullen sy-luyden loten, wie van hen-luyden blijven ofte af-gaen sal, behoudende aen ons, de interpretatie ende verklaringhe van alle duysterheden, deser onser ordre, opte separatie ende ghevolghe van dien; oock om tot allen tijden die te moghen vermeerderen, verminderen, corigeren ende amplieren, sulcks wy voor den dienst van den lande,gherustheydt van de voorschreven Dorpen, ende der Inghesetenen welvaren verstaen sullen te behooren. 

    Ende ten eynde dese onse separatie, ordre, consente ende octroye, vast ende onderbrekelijck blijve, ende by elck van de voorschreven punctuelijck mach werden onderhouden. Ontbieden ende bevelen wy de Presidenten, ende Raden vandenhooghen Rade ende Hove van Hollandt, ende die van onse Kamere van de Rekeninghe, desen te visiteren, interineren ende registreren, ende de selve ghedaen zijnde, dat sy-luyden ende allen anderen, onsen Officieren, Justicieren ende Onderdanen, die desen roeren oft aengaen sal moghen, hen naer den inhoudt van dien te reguleren. 

    Ghegheven in den Hage, opten tweeden dagh van December, in ít Jaer ons Heeren duysent ses hondert ende elf (1611).

_________________________________________________________________________________

© 2000  Dť Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dť Wintersteijn