Requeste ghepresenteert,

    Aen de Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, oft hare Ed. Mog. Gecommitteerde Raden, roerende Roymeesters ende Royinghe van dien.

    Vertoonen reverentelijck Burghermeesters ende Regeerders van Wormer, dat sy Supplianten eenighe tijdt gheleden, uwer Ed. Mog. voorschreven Ghecommitteerde Raden ghepresenteert hebben Requeste, versoeckende by de redenen van dien, dat hare Ed. Mog. believen souden te approberen sekere Keuren, de welcke in den Jare van sesthien hondert negen, by Schepenen, Vroetschappen, ende meesten rijckdom van Wormer, eendrachtelick was gemaeckt, ende waer by onder anderen was gheordonneert, hoe verre yder die nieuwe huysen souden willen timmeren, mette voorgevel, van den Heeren wegh-sloot souden moeten blijven, daer toe sekere Roymeesters oock waren gheordonneert, ende jeghens den Contraventeurs ghestelt een boete van twee-en-veertigh Kennemer schellingen, ende al-hoe-wel de voorschreven Keure by de meeste, ende sulcks die Gemeente werde achtervolght, soo es het nochtans, dat de selve by eenigh quaetwilligen werdt versmaet, onder t decksel (soo de Supplianten meynen) dat de boete kleyn is, ende de Supplianten niet geauthoriseert, oft gheprivilegeert zijn hoogher boeten te stellen, noch oock die wercken contrarie die voorschreven Keure begonst te demolieeren; waaromme de Supplianten boven de voorschreven approbatie oock versocht hadden authorisatie, om de voorsz. boete te moghen verhooghen, tot sulcken somme als uwe Ed. Mog. redelijck vinden souden, midtsgaders om de facto te moghen demolieeren de wercken, de welcke voortaen contrarie de voorschreven Keure ende ordre van de Roymeesters aengheleydt souden werden, ende alle deselve te doen intrecken, opte behoorlijcke royinge: dan alsoo de Supplianten by de voorschreven Requeste niet gevoeght hadden de voorschreven Keure, soo is hen by uwer Ed. Mog. Secretaris mondelingh aengheseydt, dat sy souden hebben te vertoonen de voorschreven Keure, ende dat als dan op haer versoeck, soude werden ghedisponeert nae behooren, welcken volghende, die Supplianten, ondersoeck ghedaen hebbende, naer de voorschreven Keure, bevinden de selve vermist te zijn, achtende dat de selve moet gheweest zijn onder haer voorighen Schout Hans Colterman, de welcke nu van den voorschreven Dorpe is vertrocken, waeromme de Supplianten in plaetse van dien, hier by gevoeght hebben, die resolutie op het voorschreven stuck in den voorschreven Jaer ghenomen, houdende in t leste articule in substantie, den inhouden der voorschreven Keure, daer by ghevoeght es, de verklaringe van de Roymeesters, de welcke in confermiteyt ende vermoghens de selve Keure haer ampt hebben bedient, ende verhopende de Suplianten, dat uwe Ed. Mog. daer mede in plaets van de voorschreven Keure sullen nemen contentement. 

    Addresseren sy haer weder, aen uwe Ed. Mog. ootmoedelijck versoeckende, dat de selve believen de voorschreven Keure te approberen, ende den Supplianten daer by t authoriseren, dat sy de voorsz. boeten mogen vermeerderen, tot sulcken somme als uw Ed. Mog. redelijck vinden sullen, midtsgaders dat sy boven de selve boeten, alle wercken die voortaen, contrarie de voorsz. Keure, ende de royinghe van Roymeesters dien volghende ghedaen, sullen werden aengeleydt, de facto sullen moghen doen demolieeren, ende opte behoorlijcke royinghe doen intrecken, alles tot kosten van de Contraventeurs, dit doende, etc. 

    In de margine stondt gheschreven: De Gecommitteerde Raden van den Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, vinden de Keure in den versoecke geroert, goet, ende politijcquelick wel gestatueert te wesen, mits de selve al voorens in practijcque te stellen, sal moeten werden ghepubliceert, soo sulcks niet ghedaen en is, ende dat ghedaen wesende, worden de Supplianten gheauthoriseert, te moghen doen demolieeren de Wercken ende Fabrijcquen, die ter contrarie van de selve Keure, sullen mogen komen te worden ghemaeckt, ende lasten een yeghelijcken sulcks aengaende, hem nae de voorschreven Keure ende desen appoinctemente te reguleren. 

    Ghedaen in den Haghe, den veerthienden Martij Anno sesthien hondert vijfthien (1615) Lager stont, Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raden voornoemt, ende was onderteyckent A. Duyck.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn