Octroy van t Wees-kinderen Recht tot Wormer ende Gisp.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven lande; Doen te weten; 

    Alsoo Cornelis Direksz van t Kalf, Gecommitterde van den Dorpe van Wormer, ende Claes Ruttesz, Ghecommitteerde van den Dorpe van Gisp, ons vertoont hebben, dat in de voorsz. Dorpen van Wormer ende Gisp, nu eenighe Jaren ordre geweest was op de administratie ende regeeringhe der Wees-kinderen goederen aldaer, daer inne altoos meest ende ghenoeghsaem al ghevolght ware d ordonnantie, die geene, die by ons was gemaeckt binnen der Stad Haerlem, op t stuck van der Wees-kinderen goederen aldaer, by de welcke article neghen-en-twintigh werdt ghestatueert, dat Wees-kinderen penninghen by Wees-meesteren uyt-gestelt, souden gheprefereert werden voor alle andere schulden, ten ware daer ouder Brieven waren, ende dat het Wees-boeck van gelijcke kracht soude wesen, als Schepenen bezeghelde brieven, ende gelijcke macht hebben, in de goederen die ten Wees-boecke staen, soo langhe als die niet ghequeten ende af-ghelost waren. Ende alsoo de Supplianten gaerne sagen, dat de Wees-kinderen binnen den voorschreven Dorpen, oock gelijcke recht van preferentie hadden, midtsgaders dat het Wees-boeck oock ghelijcke kracht hadde, al in conformite van het negen-en twintighste articule. Addresseren hen die Supplianten aen ons, ende versochten dat ons beliefde het te consenteren ende te octroyeren, dat in den Dorpen van Wormer ende Gisp, Wees-kinderen penninghen by Wees-meesteren uyt-gestelt, geprefereert souden werden voor alle andere schulden, ten waer daer ouder Brieven waren, ende dat de Wees-boecken in de voorschreven Dorpen, oock souden zijn van ghelijcke kracht, als Schepenen bezeghelde Brieven ende gelijcke macht hebben, in de goederen die ten Wees-boecken staen, soo langhe als die niet ghequeten ende af-gelost souden wesen, ende den Supplianten ofte den voorsz. Dorpen daer toe believen te verleenen Acte van authorisatie, ofte octroye in ghewoonlijcke forme. 

    Soo ist, dat wy die sake ende versoecke voorschreven over-ghemerckt, ende gheneghen wesende de Supplianten in qualiteyt voorschreven, daer inne te begunstighen, uyt onser rechter wetenschap ende volkomen macht, de Dorpen van Wormer ende Gisp gheconsenteert, gheaccordeert ende gheoctroyeert hebben, consenteren, accorderen ende octroyeren by desen, dat die penninghen van de Wees-kinderen, die by de Wees-meesteren aldaer, aen yemanden uyt-ghetelt souden worden, voor alle andere schulden sullen wesen gheprefereert, ten ware daer ouder Brieven waren, ghelijck mede dat Wees-boecke van ghelijcke kracht sal wesen, als Schepenen bezeghelde Brieven, ende ghelijcke macht hebben in de goederen die ten Wees-boecke staen, soo lange als de selve niet af-ghequeten, ende ghelost sullen wesen, midts dat die uytsettinghe van der Wees-kinderen penninghen, voor Schepenen sullen moeten worden bekent ghemaeckt, ende gheregistreert in de Prothocolle ter Secretarye gehouden. Ende ten eynde de Supplianten desen onsen consente, accoorde ende octroye moghen ghenieten, lasten wy ende ordonneren allen ende eenen yeghelijcken, die desen aengaende, datse den Supplianten van den inhouden van dien, doen, laten ende ghedoghen, rustelijcken, vredelijcken, ende volkomentlijcken ghenieten ende gebruycken, cesserende alle hinder ende beletten ter contrarie. 

    Gegeven in den Haghe, den thienden Mey, in t Jaer ons Heeren eenighen Heylandts ende Salighmakers, duysent ses hondert ende seventhien [1617]. Iohan van Oldenbarnevelt, Vt Opte Ploye stondt. Ter ordonnantie van de Staten. Geteyckent A. Duyck. Hebbende een grooten uythangenden zegel van rooden Wasse, aen eenen dobbelden francijnen staerte.

Bron: Generale Privilegien ende Hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, gedrukt in 1652. Pagina 118,119,120.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft - correctie 25-08-2013

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn