Hertoghe Aelbrechts Confirmatie,

Van t Segghen tusschen den Hadel (nu Hael gheheten) ende den Zuydt-eynde van Oost-zanen.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phaltz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: 

    Dat wy ghesien hebben ende hooren lesen, eenen open Brief, inhoudende een Seggen, dat seyden Heer Wouter van Eemskerck, Ridder, doen hy leefde, ende Harmen van den Bosche, doen ter tijdt onsen Bailliu van Kennemer-landt ende van Vrieslandt, tusschen die van den Hadel aen die een zijde, ende die van den Zuyd-eynde van Oostzanen aen die ander zijde, bezeghelt met Heeren Wouters ende Harmens zeghelen voorschreven, sprekende van woorde te woorde, als nae gheschreven staet: 

    Allen den ghenen die desen Brief sullen sien, oft hooren lesen, doen wy verstaen, Wouter van Eemskerck, Ridder, ende Harmen van den Bosche, Knape, Bailliu van Kennemer-landt ende van Vrieslandt, dat die van Hadel, ende die van den Zuydt-eynde van Oost-zanen, eens segghens aen ons ghebleven zijn, by eenre pene van duysent Schilden, half onsen lieven heere van Hollandt, ende d ander helft Heere Wouter voorschreven, van allen twy ende gheschille, dat sy onderlinghe hebben, tot desen daghe toe roerende van den Dijcke ghehadt. 

    In den eersten, soo vinden wy, dat die van den Hadel voorschreven, niet schuldigh zijn te dijcken, noch dijcken en sullen mit dien van den Zuydt-eynde nae den Brieve, die wy ghesien hebben van den Heere van Egmonde, die hy bezeghelt hadde, als een Bailliu van Kennemer-landt in der tijdt, van den Wermerdamme te verleggen op, en noorden Zaenderdam, ende dat die van den Hadel voorschreven schuldig zijn te dijcken mit dien van Wormer voorschreven, op den voorsz. Dam. 

    Voort, soo is onse segghen om gevoegh, ruste ende vrede der partyen voorschreven , maer niet van eenige rechte, dat die van den Hadel voorschreven, die van Zuydt-eynde voorschreven, af-nemen sullen twintigh roeden dijckes, van den Noordt ende In, ende daer af eeuwelijck te ontheffen, ende hier mede sullen sy ghescheyden wesen tot eeuwelijcken daghe, alsoo voorschreven is. 

    In kennisse der waerheydt hebben wy desen Brief open bezegelt, mit onsen zegele, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert een-ende tsestigh (1361), des Saterdaeghs nae Sinte Baven-dagh. Ende want wy sulck segghen als den Brief inhoudt ende begrijpt, tusschen den Ambachte voorschreven, ende den luyder daer in woonende vast ende gestade, ende onverbrocken ghehouden willen hebben tot eeuwighen daghen. 

    Soo hebben wy dat segghen, ende die brieven voorschreven gheconfirmeert ende ghevestighet, confirmeren ende vestighen mit desen Brieve, bezeghelt mit onsen zegele. 

    Ghegheven in den Haghe op Sinte Bonifacius-dagh, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert vier-en-tneghentigh (1394).

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn