Hertoghe Willem schelt die van t zuydt-eynde van oost-zanen hare pene quijt, ende oorloftse weder omme Recht te mogen spreken.

    Willem by der ghenade Godts, Phaltz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Ieperen, Grave van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: 

    Dat wy verdraghen ende quijt-gheschouden hebben, verdraghen ende quijtschelden mit desen Brieve, onsen goeden luyden van Oost-zanen, alsse van Jacob Nannetjes soons, weer zuydtwaert aen den dijck toe, van alsulcke pene, als Heer Wouter van Eemskerck, als een Ambachtsheer op die tijdt, Harman van den Bosch, als een Bailliu geset hadden, tusschen die van den Hadel aen die een zijde, die van Jacob Nannetjes soons weer zuydtwaert als voorsz. is, aen de ander zijde, ende om de beste redenen ende recht, alsoo als wy verstaen hebben, dat sy twijden om met malkander te dijcken. 

    Ende om dat die van t Zuydt-eynde duncket, dat sy daerom verachtert zijn, dat sy in geenrehande sake noch Rech doen, noch Recht spreecken en dorven, om die pene wille voorschreven, ende wy immer willen, dat een yeghelijck recht ende vonnisse heeft, die des begheerende zijn. 

    Soo hebben wy onsen goeden luyden van t zuydt-vierendeel, tot Jacob Nannetjes soons weer toe, quijt-gheschouden, ende schelden quijt met desen Brieve, alles van die pene voorschreven, ende wy oorloven onsen goeden luyden van Oost-zanen, van Jacob Nannetjes soons, weer zuydtwaert aen de dijck toe voorschreven, dat sy Recht sprecken moghen, oft sy willen, sonder verbeurnisse van dier pene voorschreven, van ons ende onsen nakomelinghen tot eeuwighen dagen toe. 

    Ende hier af hebben wy ontfanghen, by hande ons ghetrouwen Thresorier Philips van den Dorp, die er ons goede bewijsinge af doen sal, vijf-en-twintigh Enghelsche Noblen. 

    In oorconde desen Brieve bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe, opten derden dagh in Maert, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende seven (1407), nae den loop van onsen Hove.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn