Water-landt ende die van Oost-zanen. Beyde van Hael ende Zuydt-eynde,werdt elck sijn Dijck aengewesen.

    Willem, &c. doen kondt allen luyden: Want in voortijden groot gheschille ende twist geweest hebben, tusschen onsen goeden luyden van Water-landt aen d een zijde, ende die van Oost-zanen, beyde van Hael ende Zuydt-eynde aen d ander zijde, roerende van inlaghe aldaer, die niemandt aennemen en woude te maecken. 

    Soo hebben wy daerom, ende te verhoeden sulcken versuymenisse, als ons landt daer af aenghekomen mochte hebben, onse getrouwe Raden ghesent ghehadt, opte inlage voorsz., die alle gestant ende geleghenisse aldaer oversaghen, ende hebben by wille beyder partyen voorschreven, gheordonneert, ende gheraemt, dat men op die inlage voorschreven, daghen souden seven, die naeste gheleghen waren over d Ye, die dare mede en wonnen noch verloren, om dese voorschreven inlaghe te setten ende te heerden, opten ghenen die t met recht toe-behoort, ende op wien sy en heerden ende setten, daer soude hy blijven tot eeuwighen daghen, alsoo dat die seven voorsz. daer op gedaeght worden, mit recht daer sy ghekomen zijn. 

    Ende hebben, alsoo sy onghenoemt ende ongelaeckt worden, nae vonnisse der Schepenen, daer niemandt jeghens en dingende, dese voorsz. inlaghe gheheert ende gheset, opten ghenen, diese met recht toe-behoort, in jeghenwoordigheydt beyder partyen voorschreven, t welck wy willen dat vaste ende ghestade gheghouden sal worden tot eeuwighen daghen, ende dat eenen yeghelijck sijnen dijck, die hem ghegeven ende toe-geseyt is, als voorsz. staet, houden ende maken sal sonder eenigh weder-seggen. 

    Ende desen voorsz. Dijck alsoo verre als hy in Water-landt gheleghen is, sullen onse ghemeyne Heemraeders van Water-landt keuren nae den rechte van Water-landt; ende des sal onse Schout van Lantsmeer, met onse Schepenen aldaer, die Schouwen, als behoorlijck is. 

    In oorconden desen Brieve bezeghelt, mit onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe, op Sinte Catharinen-dagh, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende seven (1407).

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn